KKBS จับมือ “แพนราชเทวี” เสริมแกร่ง อสม.ลดอุบัติการณ์การเกิดเบาหวานในชุมชน

KKBS จับมือ “แพนราชเทวี” เสริมแกร่ง อสม.ลดอุบัติการณ์การเกิดเบาหวานในชุมชน

 

(คลิป) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

(คลิป)รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข

(คลิป) นายอรรควุฒิ วุฒิสุวรรณปกร ผู้อำนวยการสายการตลาดและการขายบริษัทแพนราชเทวี กรุ๊ป

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen Business School : KKBS) ร่วมกับ บริษัทแพนราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยกาสนับสนุนของ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผสานองค์ความรู้ภาคการศึกษาและสู่ชุมชน ภายใต้โครงการนำร่อง การเสริมสร้างพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเศรษฐกิจและสุขภาพ ด้วยการตลาดออนไลน์ และAiลดอุบัติการณ์การเกิดเบาหวานในชุมชน โดยมี 2 ช่วงคือ เตรียมความพร้อมทักษะการปฏิบัติการ Digital Analytic และ ช่วงกระบวนการสร้างเป็นแม่แบบ (Sandbox) เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับ อสม. กลุ่มอื่นต่อไป


เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่ห้องวังเลิศ สมาร์ทคาสรูม ชั้น 1 อาคาร BS01 คณะบริหารธุรกิจ และกาบัญชี(KKBS)มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีพิธีลงนาม MOU ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กับ บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกันสร้างสรรค์ประสานองค์ความรู้ค่าการศึกษาและชุมสู่ชุมชน ภายใต้โครงการนำร่องการเสริมสร้างพลังงานศาสนสูตรประจำหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพร่างกายเศรษฐกิจและสุขภาพร่างการตลาดออนไลน์และ AI ลดอุบัติเหตุการณ์ เกิดเบาหวานในชุมชน
Health for Wealth เศรษฐกิจสุขภาพ


เบาหวานป้องกันได้ ด้วยการออกกำลังกายมีแบบแผนตามจริงมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการเกิดโรคเบาหวานและสร้างรายได้จากตลาดออนไลน์
โดยมี รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.ตลอดจน นายอรรควุฒิ วุฒิสุวรรณปกร ผู้อำนวยการสายการตลาดและการขายบริษัทแพนราชเทวี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)โดยในการลงนามในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากรศ.นพ.พิชิต สุวรรณประกร ประธานกรรมการบริหารจัดการระบบการศึกษาและวิจัยของสภากาชาด มาร่วมในพิธี พร้อมทั้ง อสม. บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข/ สื่อมวลชน และ ผู้สนใจเข้าร่วมงาน พิธีลงนาม MOU คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กับ บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น