KKnews แถลงข่าว สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ชั้น G (ลานโปรโมชั่น) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น นายพงศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการขอนแก่น เป็นประธานเปิดพิธีแถลงข่าว สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ และการประกวดวงดนตรีเยาวชน SONGKRAN FESTIVAL KHAO NIEW ROAD NO L-ก-ฮ BAND CONTEST ครั้งที่ 4 เพื่อให้จังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ต้นแบบเล่นสงกรานต์อย่างปลอดภัย สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KKnews แถลงข่าว สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

จึงประกาศให้พื้นทุกที่ในจังหวัดขอนแก่นทุกแห่ง เป็นพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย รักษ์วัฒนธรรมไทย ไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กเยาวชนได้แสดงออกในช่วงสงกรานต์ โดยเฉพาะการเล่นดนตรีในพื้นที่ถนนข้าวเหนียวนั้น จังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ร่วมกับ เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกวงดนตรีที่มีความสามารถด้านดนตรี และเป็นผู้ไม่ดื่มไม่สูบเข้าเล่นดนตรีในเวทีของ สสส.ที่ถนนข้าวเหนียว ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2560 เวลา 10.00-21.00 น. ทั้งนี้ เพื่อสร้างพื้นที่เชิงบวกและสร้างค่านิยมที่ดีให้เกิดขึ้นกับเยาวชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จังหวัดขอนแก่นได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า โอกาสที่งานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวพื้นที่ดีๆ การเล่นน้ำที่ปลอดภัยและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของเยาวชนต้นแบบ สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ จะมีอายุครบ 14 ปี และเป็นปีที่ 9 ของการกำเนิดคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมมากที่สุดในโลก ในปี2560 นี้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น