เสื้อเหลืองเต็มลานบึงทุ่งสร้าง เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต

เสื้อเหลืองเต็มลานบึงทุ่งสร้าง เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต

ขอนแก่น จัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค NO STROKE for all NEW GEN”

29 ต.ค. 66 ที่สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค NO STROKE for all NEW GEN”
โรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะพบโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าประชาชนขาดความรู้การป้องกัน และรักษาอย่างถูกวิธี

การจัดกิจกรรมฯ นี้ขึ้น ด้วยการรวมพลังจาก 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนชาวไทย และทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย ทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคโดยการออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ซึ่งจะช่วยลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรัง และลดค่าใช้จ่ายการรักษา
.ในงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นิทรรศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง กิจกรรมคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค กิจกรรมออกกำลังกาย เดินวิ่ง 5 กิโลเมตร วิ่ง Minimarathon 10 กิโลเมตร และปั่นจักรยาน 25 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 12,335 คนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น