“สพป.ขอนแก่น เขต1” ประเมิน “ร.ร.สนามบิน”โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

“สพป.ขอนแก่น เขต1” ประเมิน “ร.ร.สนามบิน”โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนสนามบินจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 รับการประเมินโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ห้องประชุมเจ้าคุณอลงกต อาคาร 8 (EP) โรงเรียนสนามบิน เขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 รับการประเมินโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานระหว่าง นายธนวรรธน์ ธะนะคำมาผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนสนามบิน และ ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) อีกทั้งเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Managements) โดยมี นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯจาก สพป.ขอนแก่น เขต 1, นายฤทธิรงค์ โคตรแก้ว,นางศศิธร จันโททัย,นายประสาท สีหาบัว,นายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี,นายมนตรี สาระบูรณ์ ,ดร.ยิ่งลักษณ์ งามดี,นางสุกัญญา ศรีจำนง, นายพรศิริ ทองกอง , และนางสุดสงวน กลางการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสนามบิน ในการนี้ มีคณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมประชุม อาทิ นายสมพงษ์ บุญนาม ,น.ส.อินทุอร โค้งวังชัย,นางกุลปรียา กากแก้ว,นายอรรถพร จอมคำสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน ตลอดจนนายปิโยรส ถนอมดำรงศักดิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ, นายสุริยาโมขุนทด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ,นางลำไพพัชร สีจันทร์ฮด หัวหน้ากลุ่มงาน บริการวิชาการ,นางนันทิยา ฤาที หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป,นางศศิกร บุญแสน และน.ส.สุดารัตน์ ม่วงศรี หัวหน้า ระดับสายชั้น ปฐมวัย ระดับสายชั้นป.1 ถึง ป.6 หัวหน้าสายระดับสายชั้นมัธยมศึกษา ตลอดจนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจ

ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เปิดเผยว่าตาม มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (กศจ.ขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่
(5/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบ
ให้โรงเรียนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป้าหมายวัตถุประสงค์ ของการพัฒนา พร้อมทั้งเงื่อนไขและคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีที่ 6 ประเภทที่ 1การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1นั้น
ดร.อารยันต์ กล่าวว่า วันนี้ได้มาประเมินตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบินจังหวัดขอนแก่น ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็จะได้ประเมินในรอบ 1 ปี ก็จะประเมิน 1 ครั้ง ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดร่วมกัน
ด้าน นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบินจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้ได้มีการประเมินโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และสถานที่การศึกษาก็คือโรงเรียนสนามบินจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดให้โรงเรียนสนามบินเป็นโรงเรียนสถานศึกษา ที่ต้องการจะเร่งรัดด้านการศึกษาให้เทียบเคียงในระดับมาตรฐานสากล ในระยะเวลา 4 ปีนั้น ซึ่งก็ได้มีการสรรหาผู้อำนวยการเข้ามา ก็ถือว่าตนเป็นคนโชคดี ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ให้โอกาส ในการเข้ามาทำงานและพัฒนา


นายธนวรรธน์ กล่าวอีกว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการประเมินครบรอบ 1 ปีที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน โดยได้มีการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนสนามบิน 3 ด้านด้วยกันคือ 1.ด้านกายภาพ ด้านห้องเรียน และด้านปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความพร้อม  2.พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาเป้าหมายให้อยู่ 3 ระดับคือ ระดับปฐมวัย  ระดับประถม และระดับมัธยม การพัฒนาในภาพรวมของโรงเรียนสนามบินขอนแก่น จากปีที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือ จากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างก้าวกระโดดได้รับรางวัลมากมาย และการทำงานของคณะครูมีผลงานในเชิงประจักษ์อย่างมากมาย ก็ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น