ร.ร.อนุบาลขอนแก่น เจ๋ง..คว้า 40 เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71

ร.ร.อนุบาลขอนแก่น เจ๋ง..คว้า 40 เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71

โรงเรียน อนุบาลขอนแก่น โรงเรียนชื่อดังของจังหวัดขอนแก่น และระดับภาคอีสาน จัดพิธีมอบรางวัล ความเป็นเลิศด้านวิชาการและดนตรี กีฬา ให้กับเด็กนักเรียน ระดับชั้นป. 1 ถึงป. 6 ที่นำชื่อเสียงมาให้กับทางโรงเรียน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ตลอดจน การแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ นำความปลาบปลื้ม ปิติยินดี มายังผู้ปกครอง คณะผู้บริหารคณาจารย์ และบุคลากร

เมื่อเวลา 09.09 น . ของวันที่ 13 พฤษจิกายน 2566 ที่เวทีเกียรติยศ รางวัลแห่งศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ กีฬาและดนตรี ให้กับเด็กนักเรียน ระดับชั้นป. 1 ถึงป. 6 ที่นำชื่อเสียงมาให้กับทางโรงเรียน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ตลอดจน การแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ และ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาจากผู้ปกครองให้กับเด็กนักเรียน ยากจนแต่เรียนดี ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 58 คน โดยมีนายศักดา มุสิกาวรรณ, นายนิรุจน์ นครศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น,หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ,นางบุษบา บุญณะโชติ นางยุพิน โพธิ์ทอง ครูประจำชั้น ป.3/7 , พร้อมด้วยครูสายผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับรางวัล และนักเรียน ร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง
ซึ่งรางวัลพร้อม ใบประกาศโล่เกียรติคุณ เหรียญรางวัล รายการที่แข่งขัน และรายชื่อเด็กนักเรียน มีดังนี้ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากผู้ปกครองของเด็กหญิงนภสขวัญ นัคเรศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 และ เด็กชายณฉัตร นัคเรศ ศิษย์เก่าอนุบาลขอนแก่น ปีการศึกษา 2565 จำนวน 10,000 บาท ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ เด็กชายวชิรวิทย์ แสนเทพ ป.3/3 , เด็กหญิงณหทัย ไลไธสง ป.3/3, เด็กชายดนัยณัฐ เขียนชานาจ ป.3/6 เด็กหญิงเดือนเต็มดวง พรหมเมศร์ ป.3/7, เด็กชายธรรศธรณ์ จิตต์รุ่งเรือง ป.3/8 ทุนละ 1,000 บาทและสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ เด็กหญิงชิสา ชาลีหงษ์ นักเรียน ป.6/1, เด็กชายภูมิพัฒน์ ชาลีขันธ์ นักเรียน ป.6/1, เด็กชายชูสกุล ศรีสงวน ป.6/2, เด็กชายณเดช โคตรจันทา ป.6/4 และเด็กหญิงพลอยไพลิน เหล็กโชติ ป.6/5 ทุน ละ 1,000 บาท
ส่วนนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประเภทกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษระดับชั้นปฐมวัย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงนภัทรธมนต์ วรสาร นักเรียนชั้นอนุบาล 3/6, เด็กหญิงอฐิติยาพร กาสีชา นักเรียนชั้นอนุบาล 3/8 , เด็กหญิงอภิชญา สิงเอ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/4 กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย ได้รับรางวัลเหรียญทองได้แก่ เด็กชายจิรายุ พรมจักร์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/4, เด็กหญิงธมน ดีแป้น นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2, เด็กชายอากิระ ผังดี นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2


วิชาภาษาไทย กิจกรรมการแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ระดับชั้น ป.1- 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศได้แก่เด็กหญิงพิรดา อยู่ดี นักเรียนชั้น ป.3/10 กิจกรรมการแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1- 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ได้แก่ เด็กชายภูตะวัน รอดวินิจ นักเรียนชั้น ป .3/10 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นป.1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายชยพล ศิริปรุ นักเรียนชั้น ป .3/10 กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อย (ความการเขียนเรื่องจากภาพ)ระดับชั้น ป.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงณัชชยาพร ชาญประเสริฐ นักเรียน ชั้น ป.3/10 วิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขันคณิตคิดเร็วระดับชั้นป.4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายกนกพล ยอดสุวรรณ์ นักเรียนชั้น ป.4/10 กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.1- 3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เด็กหญิงอัญญ์ญาดา สุยหนู นักเรียนชั้น ป.3/7 กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิตระดับชั้น ป.1-3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เด็กหญิงนภัสขวัญ นัคเรศ นักเรียนชั้น ป.3/7 กิจกรรมการแข่งขันเลขคิดเร็ว ระดับชั้น ป.1-3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินได้แก่ เด็กชายณพกร เพ็ชฤาชัย นักเรียนชั้น ป.3/8
วิชาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ป.1-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เด็กชายจิรัฏฐ์ ชะอนทร์วงค์ นักเรียนชั้น ป.4/4 กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงณัชชา ประทุมโคตร นักเรียนชั้น ป.3/6 และเด็กหญิงสุชัญญา เล้าบวรศิลป์ นักเรียนชั้น ป.3/6 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ป.1-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เด็กชายกฤตินนท์ ละมูลนอก นักเรียนชั้น ป.3/5 และเด็กชายญณรณพ ดีผาง นักเรียนชั้น ป.3/5 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ชั้น ป.1-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายฐิติวัฒน์ จันทร์เลิศฤทธิ์ นักเรียนชั้น ป.3/5
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1- 3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศได้แก่ เด็กหญิงกวินธิดา แสงบุดดา นักเรียนชั้น ป.3/9 ,เด็กชายณพรนันท์ พิมลนันทรัตน์ นักเรียนชั้น ป.3/9 กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นป. 1-3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศได้แก่ เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงศ์บุญมี นักเรียนชั้น ป.3/7 ,เด็กหญิงนภสร จิระสุข นักเรียนชั้น ป.3/7,เด็กหญิงรุจิกร สมบูรณ์ นักเรียนชั้น ป.3/8 ,เด็กหญิงศุภนาฎ มาตราช นักเรียนชั้น ป.3/7 และ เด็กหญิงศุภัสรา โสประดิษฐ์ นักเรียนชั้น ป.3/7 กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศได้แก่ เด็กหญิงกฤตภรณ์ มาตรา นักเรียนชั้น ป.4/4, เด็กหญิงกานต์รวี คงแสง นักเรียนชั้น ป.4/4 ,เด็กหญิงธันยนันท์ ภูมิทัต นักเรียนชั้น ป.4/5 และเด็กหญิงเทอญพรม โทบาง นักเรียนชั้น ป.4/1 กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1- 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงเบญญาภา หยองเอ่นนักเรียนชั้น ป.3/8 กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทองได้แก่ เด็กหญิงปุญญพัฒน์ ธรรมเกตุ นักเรียนชั้น ป.4/7


วิชาศิลปะ กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับชั้น ป.1- 3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศได้แก่ เด็กหญิงฐาปนีย์ จันทวิมล นักเรียนชั้น ป.3/2 กิจกรรมการแข่งขัน กิจกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับชั้นป. 4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศได้แก่เด็กหญิงรัตน์ภิญญาธร พลมาตร นักเรียนชั้น ป.4/2 กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นป.4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ได้แก่เด็กหญิงจิตตคนางค์ มาศรี นักเรียนชั้น ป.4/7 กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย ระดับชั้น ป.1-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายแดเนียล มานาลู นักเรียนชั้นป.4/10
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Stoy Telling) ระดับชั้น ป.4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญ 2 ชนะเลิศได้แก่เด็กหญิงนลินปภา แต่แดงเพชร นักเรียนชั้น ป.4/9 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้นป.4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศได้แก่ เด็กหญิงจิรภัทร์ ศรีบัวบาล นักเรียนชั้น ป.4/6 กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป .4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เด็กชายกรินทร์ จันทร์พล นักเรียนชั้น ป.4/9 กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.1 -3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เด็กชายศรรกฏิยพงศ์ ชีวเสรีย์ นักเรียนชั้น ป.3/9
THE MALL KORAT SWIMMING CUP 2023 ครั้งที่ 25 การแข่งขันว่ายน้ำเยาวชน ระดับประเทศตามหลัก กฎกติกามาตรฐานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลถ้วยรางวัล คะแนนรวมรองชนะเลิศลำดับที่ 4 รุ่นอายุ 10 ปีหญิง ด้วยผลงาน 8 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิงปทิตตา คัญทัพ นักเรียนชั้น ป.5/10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเลย จัดการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ได้รับรางวัล อันดับที่ 6 ได้แก่ เด็กหญิงรวีวรรณ บุตรโคตร นักเรียนชั้น ป.5/8 บริษัท เสริมปัญญา จำกัด จัดโครงการทดสอบความรู้แบบ Online วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 28 ได้แก่ เด็กชายจักรธร อารีล้น นักเรียนชั้น ป.5/10 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับที่ 27 ได้แก่ เด็กหญิงอมลพร อารีล้น นักเรียนชั้น ป.1/9 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 37 ได้แก่ เด็กหญิงอรชพร อารีล้น นักเรียนชั้น ป.1/9
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดการแข่งขัน E-SAN PREMIER LEAGUE TAEKWONDO วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า A11-12 ปีหญิง รุ่น F น้ำหนัก 38 – 41 กก.ได้แก่ เด็กหญิงปินสุดา ยอดคุณ นักเรียนชั้น ป.6/4 และได้รับเหรียญรางวัลเหรียญเงินประเภทต่อสู้กับไฟฟ้า A11-12 ปีชาย รุ่น F น้ำหนัก 35 38 กก.ได้แก่ เด็กชายธีรัช โปยขุนทด นักเรียนชั้น ป.6/7
ด้าน นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กล่าวว่า ในเรื่องที่ลูกๆเด็กๆนักเรียนที่ได้รับรางวัลในวันนี้ เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน ที่ผ่านมา รวมทั้งการแข่งขันทางด้านวิชาการตลอดจน ด้านดนตรีและกีฬา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากผู้ปกครอง อันดับแรกต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ความสำคัญ ความร่วมมือ ความร่วมแรง และความร่วมใจ ซึ่งเกิดจากตัวชี้วัด 3 ตัว ตัวชี้วัดอันแรกมาจากผู้ปกครอง ตัวชี้วัดตัวที่ 2 มาจากครูผู้สอน และตัวชี้วัดที่สำคัญมาจากนักเรียน ซึ่ง 3 ตัวชี้วัดนี้ ต้องประสานร่วมมือกัน และลูกๆนั้นถือว่าเป็นการค้นพบ ความสามารถพิเศษ ที่เรียกว่าพรสวรรค์ เด็กกลุ่มนี้เรียกว่ามีพรสวรรค์มาตั้งแต่กำเนิดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราเอามาเติมเต็มให้เขา ให้เขาได้ค้นพบความรู้ ความสามารถ และพรสวรรค์ของเขา แล้วเรามาเติมพรแสวงให้เขานิดนึง ดังนั้น เด็กเหล่านี้สามารถต่อยอดไปได้ แล้วเด็กเหล่านี้ก็จะเปิดโอกาสให้เรียนรู้ ทักษะ สิ่งเหล่านี้เพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปต่อเติมการเรียนรู้ในหลักสูตรที่สูงขึ้นต่อไปได้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น