ร.ร.บ้านทุ่ม” จ.ขอนแก่น รุกให้เด็กมีอุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตย

ร.ร.บ้านทุ่ม” จ.ขอนแก่น รุกให้เด็กมีอุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตย

โรงเรียนบ้านทุ่ม หนึ่งเดียวในจังหวัดขอนแก่น จัดการสอนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในระดับประถม ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี เพื่อต่อยอดให้เด็กสร้างคลิปวีดีโอ เข้าแข่งขันในระดับประเทศ ต่อไป
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทางโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมนักเรียนตามโครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี มีนายสันติ มุ่งหมาย โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนายมนตรี สิมมาคำ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการนี้มีนางสาว รติรัตน์ ชนะกาศรี รองผู้อำนวยการ ฯพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพียง


นายสันติ มุ่งหมาย ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวว่าโครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (archetype) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมรองที่ 3 การขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย สำหรับการจัดโครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนี้โดยการ
จัดอบรมนักเรียนในสถานศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปลูกฝังความเป็นพลเมืองคุณภาพในระบอบประชาธิปไตย อันจะนำไปสู่การเลือกตั้งที่มีคุณภาพในอนาคต


นายสันติ กล่าวอีกว่าสำหรับขั้นตอนและกระบวนการในการปลูกฝังความเป็นพลเมืองคุณภาพ ตลอดจนการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จำเป็นต้องอาศักระบวนการปลูกฝังอย่างเป็นระบบ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมในการพั ฒนาประชาธิปไตย
“ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารคณะวิทยากร เจ้าหน้าที่โครงการ และผู้เข้ารับการอบรมทุกคนที่ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้และขอให้การจัดอบรมในครั้งนี้ จงบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ทุกประการ”นายสันติ กล่าว.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น