“สพม.ขอนแก่น” ดึงภาคีเครือข่ายทางการบริหารการศึกษา

“สพม.ขอนแก่น” ดึงภาคีเครือข่ายทางการบริหารการศึกษา

สพม.ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคลากรทางการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
สะท้อนผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2566 และวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จ.เลย ดร.ศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคลากรทางการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2566 โดยมีองค์คณะบุคคล ภาคีเครือข่ายผู้บริหารในสังกัด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารเขต ประธานสหวิทยาเขต ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้


ดร.ศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.ขอนแก่น กล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการศึกษาฯในครั้งนี้ เพื่อสรุปและสะท้อนผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.และจุดเน้นของ สพม.ขอนแก่น สู่การปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา ตามแนวทางการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมกรรม SIAO SMART PLUS MODEL เพื่อปรับปรุง พัฒนาและต่อยอดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตลอดจนการนำนโยบายของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข” นโยบาย จุดเน้น สพฐ. สู่การปฏิบัติ ในปี 2567 ซึ่งจะทำให้ สพม.ขอนแก่น มีกรอบแนวทางการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ 2567 ต่อไป.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น