รองปลัด มท ติดตามงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30 มิ.ย. 60    ที่ รร พูลแมน  ขอนแก่น  นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุม มอบนโยบาย และตรวจติดตามนิเทศงานของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2560 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมของประเทศ การนำเสนอสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ในด้านการปราบปราม ด้านการบำบัดและด้านการป้องกัน และผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ และการดำเนินงานที่มีปัญหาซ้ำซากแก้ไขยาก รวมทั้งปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในแต่ละมาตรการ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันดำเนินงาน คงไม่ใช่งานฝาก และจะต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้มีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทยปัจจุบันให้ความสำคัญกับการป้องกันและบำบัดรักษาผู้เสพติด ผู้ติดในเชิงของระบบสาธารณสุข ผู้เสพ คือผู้ป่วย ต้องได้รับการบำบัดรักษา ซึ่งมีความพยายาม ดำเนินการให้ครบถ้วนมากที่สุด ทั้งระบบสมัคร ระบบบังคับบำบัด และระบบต้องโทษ รวมทั้งป้องกันไม่ให้รายใหม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในวงจรยาเสพติด
สำหรับการลงพื้นที่ตรวจติดตามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบสถานการณ์ และผลการดำเนินงานในภาพรวมของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2560 และเพื่อรับทราบสถานการณ์และผลการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือวิธีการเพื่อให้บรรลุผล

ชมคลิป วีดีโอเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น