กลุ่มมิตรผลผลักดันอีสานสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง ในงานLAB Future & BIO Expo 2024

กลุ่มมิตรผลผลักดันอีสานสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง ในงานLAB Future & BIO Expo 2024

 

สัมภาษณ์. นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน

 

สัมภาษณ์. นายธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการ บริษัท แอดลิบ แมเนจเม้นท์ จำกัด และโกลว์ฟิช ขอนแก่น

สัมภาษณ์. คุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้อำนวยการศูนย็นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล (ศูนย์ขอนแก่น)

สัมภาษณ์. ศ.ดร.ประสงค์ แคน้ำ กรรมการ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สัมภาษณ์. ศ.ดร.ประกิต สุขใย อุปนายก  สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

บริษัท แอดลิบ แมเนจเม้นท์ จำกัด และโกลว์ฟิชขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล (ศูนย์ขอนแก่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงาน LAB Future & BIO Expo ครั้งที่ 2ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์) ภายใต้แนวคิด พลิกอีสานสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงLAB Future & BIO Expo 2024 ขับเคลื่อนไบโอเทค การแพทย์อีสาน โชว์นวัตกรรม เครื่องมือแล็บจากทั่วโลก สร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูง รับ NeEC คาดว่ามีผู้เข้าชมงาน กว่า 3,500 คน และการเจรจาธุรกิจกว่า 350 ล้านบาท


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยบริษัท แอดลิบ แมเนจเม้นท์ จำกัด และโกลว์ฟิชขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล (ศูนย์ขอนแก่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงาน LAB Future & BIO Expo ครั้งที่ 2ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์) ภายใต้แนวคิด พลิกอีสานสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง คาดว่ามีผู้เข้าชมงาน กว่า 3,500 คน และการเจรจาธุรกิจกว่า 350 ล้านบาท
นายธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการ บริษัท แอดลิบ แมเนจเม้นท์ จำกัด และโกลว์ฟิช ขอนแก่น กล่าวว่า ภาคอีสาน เป็นภาคที่มีอัตราการขยายตัวของตลาดเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีมูลค่าการตลาดรวมเฉลี่ยกว่า 30,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจระหว่างระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor หรือ NeEC) และเขตเศรษฐกิจในประเทศลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Sub region : GMS)


โดยเฉพาะเขต NeEC 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย ที่คาดว่าจะมีเม็ดเงินการลงทุนเข้ามาสูงสุดในภาคอีสาน และส่งผลให้เกิดการลงทุนห้องปฏิบัติการและงานวิจัยต่างๆ รวมทั้งศูนย์การแพทย์ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ ศูนย์นำเข้าและส่งออก ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของภาคอีสานในอนาคต งาน LAB Future & BIO Expo 2024 จึงได้รวบรวมผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือห้องปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศมาร่วมแสดงกว่า 80 บริษัท พร้อมงานประชุมต่างๆ อาทิ งานประชุมนานาชาติไบโอเทคอีสาน หรือ ISAN BIOTECH Conference 2024 การประชุมด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ ISAN Health & Medical Conference และ การประชุมด้าน Phenomics
Conference นอกจากนี้ ภายในงาน ยังได้จัดให้มี ISAN Innovation Pavilion รวบรวมนวัตกรรมของ
ผู้ประกอบการภาคอีสานและ NeEC ที่พร้อมต่อยอดและลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนา มาจัดแสดงในงานด้วย


นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล (ศูนย์ขอนแก่น) กล่าวว่าภาคอีสานเป็นทั้งพื้นที่ของผู้พัฒนาและผู้ใช้นวัตกรรมในขณะเดียวกัน โดยมีความตื่นตัวของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรมของตนมาได้นานสักระยะหนึ่งแล้ว โดยหลายธุรกิจได้แสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล เพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกันและหลายบริษัทเริ่มพัฒนาห้องแล็บเป็นของตัวเองด้วย นอกจากนี้ โอกาสความพร้อมของอุตสาหกรรมหลักๆในภาคอีสาน ที่พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงได้ อาทิ อาหาร เกษตร ยา พลังงาน ติจิทัล จึงรู้สึกยินดีมาก
ที่การจัดงาน LAB Future & BIO Expo 2024 จะได้มี ISAN Innovation Pavilion ที่เป็นทั้งผู้แสดงและผู้ซื้อเทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อไปพัฒนาธุรกิจของตนต่อไป


สำหรับการพัฒนาและโอกาสการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของอีสาน รศ.ดร.ประสงค์ แคน้ำ กรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า มิติทางด้านสุขภาพ ถือเป็นพื้นฐานของการขับเคลื่อนในมิติอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยเข้าสู่ยุค ประเทศไทย ๔. ได้อย่างมีแบบแผน โดยเฉพาะองค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการให้ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ต่างๆแก่แพทย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการวินิจฉัย ติดตามรักษา หรือควบคุมโรคต่างๆ ตลอดจนการดูแลสุขภาพ ให้มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ เปิดช่องทางธุรกิจและสร้างความพร้อม ผนึกกำลังส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน การเข้าร่วมจัดสัมมนาในงาน


LAB Future & BIO Expo 2024 จึงเป็นต่อยอดองค์ความรู้ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์กับภาคีเครือข่ายภาคอีสานได้เป็นอย่างดี
สำหรับแนวโน้มและความพร้อมของภาคอีสานต่อการพัฒนาไบโอเทคนั้น รศ.ดร.ประกิต สุขใย อุปนายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อีสานสามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางด้านไบโอเทคด้านอาหารและเกษตรของประเทศได้ ด้วยศักยภาพการเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ เช่น ข้าว น้ำตาล มันสำปะหลัง ตลอดจนงานวิจัย ด้านไบโอเทค ที่มีอยู่จำนวนมากในภาคอีสาน
โดยมองว่า การเชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ที่เป็นแหล่งวัตถุดิบด้านการเกษตร เช่นเดียวกัน จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านไบโอเทคที่จะมีส่วนเสริมธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอีสานให้มีมูลค่สูงขึ้นได้ทั้งนี้ สมาคมเทคโนยีชีวภาพแห่งประเทศไทย จึงได้จัดประชุมเป็น ISAN Biotech Conference เป็นส่วนหนึ่งของ BIO Expo 2024.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น