รองอธิบดีกรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการทำงาน  ของศูนย์ออทิสติก ขอนแก่น 

30 มิย 60 ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น  นายจิระศักดิ์  ศรีพรหมา  รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการทำงาน  ของศูนย์   โดยมีตัวแทนจากสำนักงาน  กพ  กพร  ผู้บริหารจากกระทรวง พม  และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม
นางสาวมาลิน  แตงตาด  ผอ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก  ขอนแก่น    ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ ฯ   รวมทั้งภาคีเครือข่าย ได้เสนอแนะการดำเนินงาน   และ  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก เช่น โครงการอาชาบำบัด เป็นต้น ทั้งนี้ตัวแทน จากค่ายศรีพัชรินทร์ ได้พูดถึงโครงการอาชาบําบัด ว่าเป็นโครงการ ที่ดีที่จะช่วยดูแล และพัฒนาศักยภาพของเด็ก เสนอควรที่จะทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง   และตัวแทนผู้ปกครองได้เสนอแนะ ให้ทางศูนย์ฯ  ดูแลเรื่องความมั่นคงในอาชีพ ของบุคคลากร ในศูนย์ ฯ ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่    ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลากรในศูนย์ฯ ส่วนใหญ่  มีสภาพการจ้างเป็นแบบจ้างเหมางาน ทำให้ไม่มีความมั่นคงในอาชีพ

และตัวแทนผู้ปกครองได้เสนอแนะ ให้ทางศูนย์ฯ   ดูแลเรื่องความมั่นคงในอาชีพ ของบุคคลากร ในศูนย์ ฯ ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่    ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลากรในศูนย์ฯ ส่วนใหญ่  มีสภาพการจ้างเป็นแบบจ้างเหมางาน ทำให้ไม่มีความมั่นคงในอาชีพ ชมคลิปวีดีโอ ครับเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น