ยิ่งใหญ่ 103 ปี กีฬา สนามบินเกมส์

ยิ่งใหญ่ 103 ปี กีฬา สนามบินเกมส์

พลังอันบริสุทธิ์จากความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคนในชาติ สังคม และประเทศชาติ จะเจริญก้าวหน้าได้ หากเยาวชนไทย รักการออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีคุณธรรม มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
เมื่อวัน 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น นายบุญเย็น โหว่สงคราม รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 “สนามบินเกมส์” ครั้งที่ 103 โดยมี นายธนวรรธณ์ ธะนะคำมา ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนสนามบิน ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ,นายฤทธิรงค์โคตรแก้ว ,นายพรศิริ ทองกอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฯ, นายสมพงษ์ บุญนาม ,นางสาวอินทุอร โควังชัย ,นางกุลปรียา กากแก้ว ,นายอรรคพร จอมคำสิงห์ รองผู้อำนวยการ นาย ปิโยรส ถนอมดำรงศักดิ์ ผช.ผอ. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ร่วมงาน การจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 27 พฤศจิกายน 2566 รวม 7 วัน สำหรับในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นมหกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา การแสดงพิธีเปิด เป็นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และการแสดงความสามารถด้านต่างๆ ของแต่ละคณะสี วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะด้านกีฬามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา รู้จักรักสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และปลูกฝังนิสัยรักการออกกำลังกาย อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศด้านการกีฬา


นายบุญเย็น โหว่สงคราม รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมยินดี และประทับใจที่ได้เห็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ งดงาม แสดงถึงพลังอันบริสุทธิ์จากความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคนในชาติ สังคม และประเทศชาติ จะเจริญก้าวหน้าได้ หากเยาวชนไทย รักการออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีคุณธรรม มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สมดังคำกล่าวที่ว่า “จิตที่แจ่มใส ปัญญาที่เป็นเลิศ ย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง”ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ปกครอง และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ตลอดจนผู้สนับสนุน ทั้งผู้ปกครองนักเรียน สถาบันการศึกษาองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ร่วมมือกันให้กิจกรรมแข่งขันกีฬาครั้งนี้ดำเนินไปด้วยดีสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอขอบใจนักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยความตั้งใจมุ่งมั่น และขออำนวยพรให้นักกีฬาทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยพลังกายพลังใจและทำหน้าที่นักกีฬาที่ดี จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์


ด้าน นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน ในนามประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา “สนามบิน เกมส์ ” กล่าวว่า ขอขอบพระคุณท่านประธาน เป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ของโรงเรียนสนามบิน ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันนี้ โรงเรียนสนามบิน ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจำทุกปี ภายใต้ชื่อ “สนามบิน เกมส์” ปีนี้ เป็นครั้งที่ 103 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกฝังให้นักเรียน มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสามารถในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม มีระเบียบวินัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นสื่อกลาง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา โดยแบ่งคณะสีเป็น 4 คณะ ได้แก่ คณะ CONCORD (สีเขียว) คณะ JUMBO JET (สีเหลือง) คณะ AIR BUS (สีแดง) และคณะ BOEING (สีชมพู) มีคุณครูเป็นผู้ให้ความควบคุมดูแลแนะนำอย่างใกล้ชิด นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรม เช่น ขบวนพาเหรด กองเชียร์ และร่วมแข่งขันกีฬาตามความสนใจให้เหมาะสมกับวัย และระดับชั้นต่างๆ เช่น กรีฑา ว่ายน้ำ แชร์บอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล และกีฬาระดับชั้นปฐมวัย


การจัดการแข่งขันกีฬา “สนามบิน เกมส์” ครั้งที่ 103 ได้รับความร่วมมือด้วยดี จากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนสนามบิน ทุกคนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองนักเรียนได้ให้ความสนใจและเล็งเห็นความสำคัญของการกีฬา สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ อีกทั้งมาร่วมชม เชียร์ ให้กำลังใจ เป็นที่น่าประทับใจยิ่ง
โดยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร และโรงเรียนนครขอนแก่น สนับสนุนวงโยธวาทิต มาร่วมในขบวนพาเหรด สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่น อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ดูแลเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย โดยจัดรถพยาบาลมาบริการ โรงเรียนสนามบินขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น