ป.ป.ช.ขอนแก่น” เตรียมเปิดคลินิกสุจริต หมอชาวบ้าน

ป.ป.ช.ขอนแก่น” เตรียมเปิดคลินิกสุจริต หมอชาวบ้าน

เชิญชวน ภาคีเครือข่าย บูรณาการ เดินหน้าเข้าสู่คลินิกสุจริต เพื่อระงับยับยั้งและป้องปรามการทุจริตในการดำเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ ตลอดจนเพื่อจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะในการป้องกันการทุจริตในระดับพื้นที่ อีกทั้งเพื่อติดตามและพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตในระดับพื้นที่ และเพื่อส่งเสริมและบูรณาการการดำเนินงานและทางการมีส่วนร่วมต่อต้านธุรกิจและส่วนในระดับพื้นที่
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่ ห้อง สุพรรณนิการ์ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดประเด็น จัดทำแผนงานและแนวทางในการขับเคลื่อน เพื่อป้องปรามหรือเฝ้าระวังปัญหาการทุจริตในพื้นที่(กิจกรรมที่1)โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น โดยมีนางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดขอนแก่น,นายยงค์ยุทธ บวรธนเรืองกุล นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ปปท.เขต 4,ตัวแทน สพม. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ขอนแก่น (สถ.จ.),สพป.ขอนแก่น 1-5, ตัวแทนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น(สถ.จ.), ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณรองประธาน ก.ธ.จ.ขอนแก่น, นายฉัตรชัย ข้อยุ่น ประธานชมรมสตรองฯ, นายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.ขอนแก่น, และ น.ส.พลอยไพฑูรย์ ธุระพันธ์ ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส ตัวแทนสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุม


นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าโครงการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดประเด็น จัดทำแผนงานและแนวทางในการขับเคลื่อน เพื่อป้องปรามหรือเฝ้าระวังปัญหาการทุจริตในพื้นที่(กิจกรรมที่1)โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อระงับยับยั้งและป้องปรามการทุจริตในการดำเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ ตลอดจนเพื่อจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะในการป้องกันการทุจริตในระดับพื้นที่ อีกทั้งเพื่อติดตามและพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตในระดับพื้นที่ และเพื่อส่งเสริมและบูรณาการการดำเนินงานและทางการมีส่วนร่วมต่อต้านธุรกิจและส่วนในระดับพื้นที่


นายธีรัตน์ กล่าวอีกว่าสำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถระงับยับยั้งและป้องปรามการทุจริตในการดำเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งมีแนวทางและข้อเสนอแนะในการป้องกันการทุจริตในระดับพื้นที่ ตลอดจนมีการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและมีการบูรณาการการดำเนินงานและสถานการณ์มีส่วนร่วมต่อต้านทุจริตจากทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน
นายธีรัตน์ กล่าวด้วยว่าคลินิกสุจริต หรือ STRONG Mobile Clinic เพื่อให้คำปรึกษาแก่บุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณ และการก่อหนี้ผูกพันของส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อันจะนำไปสู่การลดข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลวินัย (ทุจริต) และข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทำการทุจริต ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น