“ฟินิคซฯ”เปิดบ้านต้อนรับ สื่อมวลชน จ.ขอนแก่น”สัมผัสฐานการผลิตคุณภาพ นวัตกรรมตอบโจทย์ลูกค้าขับเคลื่อน ESG เพื่อความยั่งยืน”

“ฟินิคซฯ”เปิดบ้านต้อนรับ สื่อมวลชน จ.ขอนแก่น”สัมผัสฐานการผลิตคุณภาพ นวัตกรรมตอบโจทย์ลูกค้าขับเคลื่อน ESG เพื่อความยั่งยืน”

บริษัทฟินิคช พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ใน SCGP เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมความก้าวหน้าของโรงงานซึ่งเป็นฐานการผลิตที่ SCGP พร้อมกับแนะนำนวัตกรรมสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้าและผู้บริโภค และการดำเนินงานส่งเสริมความยั่งยินตามกรอบ ESG เพื่อสร้างสมดุลในทุกมิติ
เมื่อเวลา 13:30 น.วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ ศูนย์ประชุม บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายสม ณรงค์ฤกษ์นาวิน Mill Director เป็นวิทยากร เปิดบ้านต้อนรับ สื่อมวลชน จ.ขอนแก่น”สัมผัสฐานการผลิตคุณภาพ นวัตกรรมตอบโจทย์ลูกค้าขับเคลื่อน ESG เพื่อความยั่งยืน” โดยมี นายรังสรรค์ รักษา หน้าส่วนบริหาร คณะผู้บริหารฯพร้อมด้วย นางกรุณา อุลหัส ผจก.ฝ่าย CSR ในเอสซีจี,น.ส.อรวรรณ ตังคณารักษ์กุล เจ้าหน้าที่ บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)ร่วมให้การต้อนรับ และนำชม ในการนี้มีสื่อมวลชนทุกสาขาอาชีพร่วมงานอย่างคับคั่ง


บริษัทฟินิคช พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ใน SCGP ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นฐานการผลิตสายธุรกิจเยื่อและกระดาษที่สำคัญของ SCGP ในการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงฐานการผลิตและมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้บริโภคและเมกะเทรนด์ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงการผลิตสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค
ฟินิคซฯ ดำเนินงานร่วมกับ บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด ใน SCGP ในการนำเสนอโซลูซันครบวงจรเกี่ยวกับไม้ยูคาลิปตัส เริ่มตั้งแต่กระบวนการพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพาะปลูก จำหน่ายกล้าไม้ ให้คำแนะนำในการปลูกจนถึงการซื้อไม้คืนจากเกษตรกร เพื่อนำมาผลิตเยื่อจากไม้ยูคาลิปตัส และเป็นฐานการ
ผลิตเยื่อและกระดาษพิมพ์เขียนและกระดาษถ่ายเอกสารคุณภาพ ที่สามารถตอบสนองความต้องการและการใช้งานที่แตกต่างกันของผู้บริโภค โดยมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายตามการใช้งานที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น กระดาษไอเดีย เวิร์ค by SCGP และ ไอเดีย แมกซ์ by SCGP
นอกจากนี้ ฟินิคซฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้ามูลค่าเพิ่ม โดยเดินหน้าผลิต Dissolving Puip จากไม้ยูคาลิปตัสป่าปลูก เพื่อผลิตเส้นใยเรยอนสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่มีคุณสมบัติเบาสบาย ดูดซับความขึ้น ระบายอากาศและความร้อนได้ดี และดูแลรักษาง่าย โดยการผลิต Dissoving Pulp เป็นการใช้ประโยชน์จากยูคาลิปตัสให้เกิดคุณค่าสูงสุด ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าประเภทเยื่อ ในขณะเดียวกัน ได้มีการนำเยื่อกระดาษมาเพิ่มมูลค่าด้วยการพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร ภายใต้แบรนด์ “เฟสท์ by SCGP” ที่มีกระบวนการผลิตได้มาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และพร้อมให้ความร่วมมือกับลูกค้าในการร่วมกันวิจัย พัฒนา เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร ทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค
โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้ร่วมกับ Reo’s Dei (รีโอส์ เดลิ) พัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ถาด อาหารแช่เย็นพร้อมทาน (Fest Redi Pak) Fest by SCGP ที่ช่วยรักษาความสดและรสชาติของอาหาร สามารถเข้าไมโครเวฟได้เลยโดยไม่ต้อถอดปลอกออก เก็บความร้อนได้ดี จึงช่วยลดเวลาและประหยัดการอุ่นอาหารลง


ฟินิคซฯ มุ่งดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิด ESG 4 Pเนs เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนได้แก่ ในด้าน มุ่ง Net Zero ฟินิคซฯ มีการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ใประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การเพิ่มสัดส่วนเชื้อเพลิงชีวมวล เช่น เปลือกไม้ ตาไม้ และการพัฒนาโครงการด้านพลังงานทางเลือกต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของ SCGP ในการปล่อยก็าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)ในปี 2593 และร่วมกับชุมชนในการปลูกต้นไม้และสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่สี เขียว โดยในปี 2564-2566ฟินิคชฯ ปลูกต้นไม้ให้กับชุมชนไปแล้วรวมกว่า 44,000 ต้น และสร้างฝ่ายชะลอน้ำ 214 ฝาย
สำหรับในด้าน Go Green ฟินิคซฯ ได้เพิ่มการลงทุน ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการดำเนินงานในการลดมลภาวะกลิ่น ฝุ่น และการใช้น้ำอย่างเหมาะสม และร่วมรณรงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านกิจกรรม “พากระดาษกลับบ้าน” ในการนำกระดาษเหลือใช้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากถึง 21 ต้นในระยะเวลา 3 ปี
ในด้าน Lean เหลื่อมล้ำ ฟินิคซฯ ได้ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนรอบโรงงาน เช่น การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 22 กลุ่ม เป็นรายได้กว่า 7 ล้านบาท รวมถึงการสนับสนุนสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องและในด้าน ย้ำร่วมมือ ฟินิคซฯ ได้ร่วมกับชุมชนตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ในการสร้างชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ เพื่อเป็นต้นแบบชุมชนที่มีการจัดการขยะ อีกทั้งยังร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัด หน่วยงานราชการในพื้นที่ รวมทั้งพนักงานจัดกิจกรรมเปิดบ้านเพื่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ในการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น