อสม ขอนแก่น กว่า 2,000 คน ร่วมงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ อสม

อสม ขอนแก่น กว่า 2,000 คน ร่วมงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ อสม

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ที่ สนามโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น มี อสม ทั่วจัวหวัดขอนแก่น กว่า 2,000 คน ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จ.ขอนแก่น ประจำปี 2566 โดยมี นายวิรัช เหลาสะอาด ประธาน อสม.นครขอนแก่น และพี่น้องชาว อสม. ทั้งหมด 26 อำเภอในจังหวัดขอนแก่น เจ้าร่วมงาน ในงานมี นายพงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น , โรงพยาบาลขอนแก่น , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ , โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายแพทย์เชี่ยวชาญ ประวีร์ คำศรีสุข (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมีนายสวัสดิ์ โพธิ์พันทะราช ประธาน ชมรม อสม.จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน

สำหรับ งานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ อสม.จ.ขอนแก่น ประจำปี 2566 ภายใต้การทำงาน “อสม.จังหวัดขอนแก่น รวมพลังต้านภัยยาเสพติด” ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวัน “อสม.แห่งชาติ ” และกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้มีการจัดงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา ทั้งนี้ สมาคม อสม.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ อสม.ขอนแก่น ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสื่อสารการดำเนินงานของเครือข่าย อสม.จังหวัดขอนแก่นในการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน , ส่งเสริมให้ อสม.เป็นแบบอย่างที่ดี มีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการสร้างเสริมสุขภาพ แก่ประชาชน , ส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมสร้างเสริมความรักความสามัคคีสนับสนุนการเป็นจิตอาสาของ อสม.ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวม , ยกย่องเชิดชเกียรติและเผยแพร่ผลงานของ อสม. ดีเด่นประจำปี 2566 ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรและเสื้อสามารถสำหรับ สม.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 และระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566 จำนวน 12 คน , การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ อสม.ดีเด่น ได้แก่ ผลงาน อสม.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จากอำเภอหนองเรือ ผลงาน อสม.ดีเด่น ระดับเขต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ จากอำเภอน้ำพองและสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จากอำเภอหนองเรือ , การจับสลากรางวัลสำหรับให้แก่ อสม.ทั้ง 26 อำเภอ ที่มาร่วมงานในวันนี้..เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น