ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น   จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560  ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น   ได้จัดกิจกรรมโครงการวันสำคัญทางศาสนาคือกิจกรรมวันเข้าพรรษา   ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมทักษะทางสังคมและได้จัดทำกิจกรรมดังกล่าว    โดยกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา มีการตั้ง ขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาเริ่มต้นที่ตลาดบ้านโนนชัยแล้วเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดโนนชัยวนาราม   จากนั้นมีกิจกรรมถวายเทียนพรรษาถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็แล้วเดินทางกลับ   ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองและผู้รับบริการที่ศูนย์พัฒนาสังภาพฯ  มาร่วมงานกว่า 50 คน ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นมีภารกิจหลักในการบริการส่งเสริมและพัฒนาศักภาพบุคคลออทิสติกตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป และจะเป็นศูนย์ที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการดำรงชีวิต    ทักษะด้านสังคมกิจกรรมบำบัด กิจกรรมบำบัด   เตรียมความพร้อมด้านอาชีพตลอดจนให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวองค์กรภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไป   ซึ่งกิจกรรมวันเข้าพรรษาเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางสังคมให้เด็กออทิสติกได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น