โรงเรียนเทศบาลโกทา โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมท้องถิ่นระดับประเทศ ฉลองครบรอบ 60ปี มข.

โรงเรียนเทศบาลโกทา โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมท้องถิ่นระดับประเทศ ฉลองครบรอบ 60ปี มข.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะศึกษาศาสตร์ และ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กับเทศบาลเมืองศิลา เพื่อพัฒนาและยกระดับการศึกษา “โรงเรียนเทศบาลโกทา” โดยใช้โมเดลการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ที่ครอบคลุมในระดับปฐมวัยและประถมศึกษารวมไปถึงการพัฒนาด้านนโยบายด้านการศึกษาในท้องถิ่น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลโกทา เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น มี นายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศิลา พร้อมด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวนศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศิลา คณะผู้บริหารส่วนคณะฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในพิธี

นายไพรัตน์ ทวีวาระ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศิลา กล่าวว่า “เทศบาลเมืองศิลาได้รับถ่ายโอนสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลโกทามาอยู่ในสังกัดและได้มีนโยบายในการพัฒนาด้านการศึกษารวมถึงได้หารือกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาด้านการศึกษาเข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียนเทศบาลโกทาให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพใกล้บ้าน สำหรับลูกหลานในพื้นที่ตำบลศิลา ซึ่งจะช่วยลดความแอดอัดในการส่งลูกหลานเข้าไปเรียนในเมือง ทั้งนี้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างมากที่เป็นเสาหลักในการมาช่วยเหลือชุมชน ซึ่งเทศบาลเมืองศิลานั้นมีพื้นที่ติดกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การนำของคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นถือเป็นมิติใหม่ที่จะทำให้การพัฒนาเมืองศิลานั้นสำเร็จผล และยังเป็นการพัฒนาในด้านที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือการเริ่มพัฒนาที่คุณภาพของคน ชาวศิลาภาคภูมิใจอย่างมากที่เรามีมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า “60ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่นปณิธานที่อุทิศเพื่อสังคมถือเป็นพันธกิจที่สำคัญของคณะศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ซึ่งการลงนามความมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลเมืองศิลาในครั้งนี้ก็ถือเป็นภารกิจที่น่ายินดีและพร้อมที่จะนำเอาโมเดลการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษาลงสู่ โรงเรียนเทศบาลโกทา โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็น Innovative School มาเป็นต้นแบบเข้าปรับใช้ ยังรวมไปถึงการพัฒนากำลังครูที่มีอยู่เดิมพร้อมด้วยครูพี่เลี้ยงที่จะเข้าร่วมในกระบวนการจัดรูปแบบและระบบการสอนในห้องเรียนนำไปสู่การยกระดับโรงเรียนให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนำซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมในการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนทุกคน และหวังให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสู่ระดับประเทศที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยในการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ต่อไป”

รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวนศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า “วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มีพันธกิจที่มุ้งเน้นในการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการบริหารกิจการสาธารณะในท้องถิ่น ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่นและร่วมไปถึงการสร้างความร่วมมือในด้านบริหารและการให้บริการสาธารณะ การพัฒนาและออกแบบนโยบายด้านการศึกษา การสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างภาคประชาชน ภาคประชาสัมคม และภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมกิจการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำไปสู้การพัฒนาโรงเรียนรอบข้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานเพื่อที่สร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม”

ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเอานวัตกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ที่ใช้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงสาธิตในแก่คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มสาระวิชา ดังนี้
ฐาน CODING AND ROBOT CAMP นำเอานวัตกรรมบอร์ดเกมช่วยเรียนรู้ด้าน Coding ร่วมถึงสื่อช่วยสอน ซึ่งเสริมสร้างทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี
ฐาน ART AND DESIGN THINKING เป็นฐานที่มีแนวคิดที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและการคิดเชิงออกที่นำเอาสิ่งของรอบตัวมาทำเป็นงานศิลปะที่มีโครงสร้างซึ่งจะช่วยเสริมทักษะทางด้านอารมณ์และแนวคิดสร้างสรรค์ ฐาน SPORT AND SMART กิจกรรมที่เน้นการเคลื่อนไหว เช่น การวิ่ง กระโดด ร่วมไปถึงกิจกรรมสันทนา ที่ช่วยให้เกิดการพัฒนากล้ามเนื้อการควบคุมร่างกายร่วมไปถึงเรียนรู้การทำงานร่วมกัน และช่วยในการฝึกสมาธิและการจอจ่อในการทำกิจกรรม ฐาน SMART NEW GENERATION โมเดลการจัดการเรียนการในเด็กแบบสมัยใหม่ที่นำเอาสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยสร้างในทักษะการพัฒนาทางการคิด การเรียนรู้ตลอดชีวิต การทำงานร่วมกันและการสื่อสาร ทักษะการแก้ไขปัญหา ที่จะช่วยนักเรียนเตรียมตัวในสังคมและการทำงานในอนาคตที่ต้องพบเจอการเปลี่ยนแปลงเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น