ร.ร.กัลยาณวัตร” กวาด 139 คนรอบแฟ้มสะสมงาน portfolio ม.ดัง ปี67

ร.ร.กัลยาณวัตร” กวาด 139 คนรอบแฟ้มสะสมงาน portfolio ม.ดัง ปี67

สรุปผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2567 รอบแฟ้มสะสมงาน portfolio( รอบที่ 1) สอบเข้าได้มากถึง 139 คนพร้อมทั้งเตรียม ปฏิรูปใหม่ เตรียมเปิดห้องศูนย์ปฏิบัติการ รวมนักจิตวิทยา ห้องพยาบาล พร้อมเปิดห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (intensive English Gifted Program) ในปีการศึกษา 2567
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมภูมิปัญญาการศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร นายรังสรรค์เถื่อนนาดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกัลยาณวัตรครั้งที่ 3/2566 ซึ่งมีระเบียบวาระ การประชุม แจ้งให้ทราบ ตลอดจนรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว อีกทั้งเรื่องเสนอเพื่อทราบ โดยวาระที่น่าสนใจ คือการสรุปผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2567 รอบแฟ้มสะสมงาน portfolio( รอบที่ 1)และระเบียบวาระที่ 3.11 แผนการรับนักเรียนประจำปี 2567 โดยมีดร.สุรเชษฐ์ รูปต่ำ ผอ.ร.ร.กัลยาณวัตร, นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล,นายชัชวาลย์ สงวนศักดิ์,นายเผ่า พันธ์โคตร,นายธาดา พรหม สาขาณ สกลนคร,นายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี,นางดารุณีดีศรี,นางโสภิดา หันชะนา ,ดร.คม พวงยะ,น.ส.ปภินพิทย์ พัวโสพิศ ซึ่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประกอบด้วยน.ส.อัญรินทร์ รุ่งชัยพานิช,น.ส.ลพิทย์ธิดา พิทย์สกุล, นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่อง, นางจิรพา บุญประกอบ รอง ผอ.,นางเพชรรัตน์ แพงปักษา ผช.ผอ.,นางสุจิน มณีพราย ,นางวนิดา ทองศรี ตลอดจน ครูอัตราจ้าง ธุรการโรงเรียน และลูกจ้างชั่วคราวร่วมประชุม


ดร.สุรเชษฐ์ รูปต่ำ ผอ.ร.ร.กัลยาณวัตร กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาฯทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 30 ต.ค.ถึง 3 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมาผลการจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีกัลยาณวัตรประจำปี 2566 เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารจุฬามณีเจดีย์สถาน ณ วัดศรีนวล และร่วมถวายกฐินในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566ที่ผ่านมารวมยอดกฐินจำนวนทั้งสิ้น 1,293,262.75 บาท อีกทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษาและร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวนางฟ้า 103 ปีโรงเรียนกัลยาณวัตรในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 การดำเนินงานดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วเกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ที่ผ่านมารวมยอดผ้าป่าจำนวนทั้งสิ้น 1,204,231.47 บาท
สรุปผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 รอบแฟ้มสะสมงาน portfolio รอบ 1 สามารถ สอบเข้าได้ สถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น 84 คนมหาวิทยาลัยสามมหาสารคาม 35 คน,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4 คน,มหาวิทยาลัยมหิดล 4 คน,มหาลัยเกษตรศาสตร์ 3 คนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 คน,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 คน,มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 คนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 1 คน,มหาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1 คน,มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 คนรวม 139 คน


ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตรจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนกัลยาณวัตร มีผู้ปกครองและนักเรียนสนใจ ที่อยากจะมาเรียนที่นี่มากมาย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จะเป็นความมุ่งหวังของผู้ปกครอง และนักเรียน ว่าทางโรงเรียนเรานั้นได้ส่งเสริม ความเป็นเลิศด้านวิชาการ เข้าสู่ระดับมหาลัย และอีกส่วนหนึ่งที่เรามีนวัตกรรมด้านภาษาอังกฤษ เราเลยคิดว่านวัตกรรมอะไรที่จะมาส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ โดยตรงจึงคิดว่า เราจึงต้องเปิดห้อง EP ขนาดใหญ่ ปีนี้เราจึงคิดว่า จะเปิดเป็นปีแรกคือห้อง IEEP ซึ่งเราจะเปิดสมัครเรียนในปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนที่เรียนจบจากห้อง EP ไม่ว่าจะเป็นจบจากโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือจากโรงเรียนสนามบินขอนแก่น ,จากโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนต่างๆ ในระดับชั้นจบ ป. 6 เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อจะศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ซึ่งเราเปิดรองรับนักเรียนที่จะมาเรียนที่นี่ได้ เป็นโปรแกรมใหม่ที่เราได้ดำเนินการ โดยมีครูชาวต่างชาติ ที่จะมาสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ นี่ก็เป็นสิ่งนวัตกรรมที่เราจะดำเนินการเพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้เรียน ที่จะมีการพัฒนาด้านภาษา เพราะยุคนี้ ยุคปัจจุบันต้องศึกษาภาษาต่างประเทศ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องพัฒนาผู้เรียน ทำให้เขามีอาชีพและศึกษาต่อเป็นฐานความรู้ที่ดีมาก เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราได้จัดโปรแกรมในปีนี้


และในส่วนเรื่องของ portfolio เราก็ได้มีการส่งเสริมในการสอบ ไม่ว่าจะเป็นรอบทีแคส รอบทีแซท หรือในทางสอบตรงของทางมหาวิทยาลัย เราได้ส่งเสริมผู้เรียน และได้ดูว่า ม.ปลายของเรา ม.4 ม.5 และ ม.6 ได้ส่งเสริมผู้เรียน อยู่ 2 ภาคส่วนก็คือส่วนที่ 1 การสอบผ่านรอบ portfolio เราได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีการฝึก และได้ไป MOU หรือไปติดต่อ ผ่านครูฝ่ายแนะแนวให้รู้ว่าแต่ละสาขา แต่ละอาชีพ ที่นักเรียนจะต้องไปเรียน มีหลักสูตรที่จะต้องไปเตรียมอะไรบ้าง เราก็เตรียมให้นักเรียนของเราพอปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยต่างๆที่เราได้ส่งนักเรียน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันนี้ มาถึงวันที่ 15 จำนวนนักเรียนที่สอบได้ 84 คน ไม่ว่า จะเป็น มหาวิทยาลัยสารคาม และมหาวิทยาลัยมหิดล รวมมหาวิทยาลัยต่างๆจำนวน 100 กว่าคน รู้ผลเฉพาะวันที่ 15 ธันวาคมเท่านั้น
นี่คือการส่งเสริมการศึกษาต่อ และเรายังส่งเสริมในด้านการทักษะชีวิต ทักษะอาชีพให้ เพื่อให้ศึกษาต่อในระดับหลายๆอาชีพ ก็ส่งเสริมไป และเราก็จะได้ห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเด็กไปฝึกงานที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือการท่องเที่ยว ก็จะส่งเสริม ให้นักเรียนไปฝึกอาชีพมา และนักเรียนสามารถเอา ความสามารถด้านการฝึกงานไปยื่นในรอบ portfolio ในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย เช่น ที่โรงพยาบาลหรือในหน่วยข้าราชการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอ หรือในที่ระดับจังหวัด เราก็จะได้ส่งเด็กไปเก็บรอบ portfolio และในสาขาต่างๆก็เช่นกัน โดยเรามุ่งหวังให้นักเรียนมีประสบการณ์ สามารถศึกษาต่อได้
เรื่องปีนี้เราได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นนโยบายที่ชัดเจนว่า โรงเรียนดี มีความสุข และท่าน ดร. ศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ท่านได้นำนโยบายของรัฐมนตรีมาสู่การปฏิบัติ ที่เพิ่มว่า คำว่า โรงเรียนดี มีความสุข ก็หมายความว่า โรงเรียนดี มีความสุข และความ ปลอดภัยด้วย ในปีนี้โรงเรียนของเรามี แนวทางนโยบายพัฒนาผู้เรียนในส่วนของวิชาการและ เรื่องของความปลอดภัยและเรื่องของการเรียนมีความสุข เราก็จะปรับแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ใหม่ว่า ห้องพยาบาลของเรา โดยเฉพาะแล้วห้องพยาบาลก็จะดูแลรักษาเฉพาะคนเจ็บ คนไข้ คนเป็นหวัด แต่ทีนี้เราจะปรับห้องพยาบาลจะต้องมีคณะคุณครูที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปกครอง อย่างเช่น ครูแนะแนว ครูจิตวิทยา ที่สามารถเรียนรู้ รักษา ดูแลนักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้าได้ ก็จะนำมาที่ห้องพยาบาลนี้ได้ เรียกห้องนี้ว่า ห้องศูนย์ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย ซึ่งหลังจากปีใหม่เสร็จแล้ว องค์ประกอบหรือเครือข่ายก็จะมีตำรวจ ,ทหาร ,กู้ภัยและจะมีการอบรมครู ในภาวะฉุกเฉิน เขาก็จะสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงที.

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น