ขอนแก่น เร่งฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดกู่ประภาชัย

ขอนแก่น เร่งฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดกู่ประภาชัย

ที่วัดกู่ประภาชัย ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น ติดตามการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา โดยมีเจ้าอาวาสวัดกู่ประภาชัย นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น นายก อบต.บัวใหญ่ ผู้แทน สนง.สิ่งแวดล้อมฯ ผู้แทนสำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมปรึกษาหารือในครั้งนี้

โดย รอง ผวจ.ขอนแก่น ได้แจ้งให้ อบต.บัวใหญ่ มีหนังสือขออนุมัติดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังกรมศิลปากร ตามแบบก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนงานพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มีความพร้อมในการประกอบพิธี รวมทั้งให้ สนง.สิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตราฐานเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น