ประชาชน ทำบุญวันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8  ของทุกปี

วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ หรือเดือน 8    ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนา คือ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ได้บรรลุธรรม และขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยวิธี “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” จึงถือว่าวันนี้เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ พระทธ พระธรรมและพระสงฆ์
และ ที่วัดป่าสีตะวัน  ตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น    ประชาชน ได้มาทำบุญตักบาตร ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายเทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอันเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เป็นจำนวนมากเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น