60 ปี มข จัดใหญ่ “งานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 67″

60 ปี มข จัดใหญ่ “งานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 67″

สัมภาษณ์. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

10 ม.ค. 67 ที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดการแถลงข่าว การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 รวมระยะเวลา 10 วัน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แนวคิด  “เกษตรอีสาน สรรค์สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน นายไกรสิงห์ ชูดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 นายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์เขต 4 นายกมล โสพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าว


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  “งานวันเกษตรภาคอีสาน” เป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทยเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลทางด้านการเกษตรของไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลว่าด้วย เศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน  โดยการจัดงานเมื่อปี 2566 มีประชาชนเข้าเที่ยวชมงานรวมกว่า 560,000 คน หรือโดยเฉลี่ยวันละ 56,000 คน และมีเงินทุนหมุนเวียนภายในงานมากกว่า 500-600 ล้านบาท โดยการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปีคณะเกษตรศาสตร์ และ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ปีนี้นับเป็นปีที่ 32 ของการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน สรรค์สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล” และกำหนดจัดพิธีเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ในส่วนของพื้นที่จัดงาน คณะได้เนรมิตพื้นที่บริเวณทิศใต้ของอุทยานเทคโนโลยีการการเกษตร เพื่อจัดทำเป็นแปลงพืชพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว (KKU Smart Flower Farm) ซึ่งประกอบไปด้วยแปลงดอกคัตเตอร์ ทานตะวันแคระ และทุ่งดอกคอสมอส


ในส่วนของพื้นที่จอดรถ ได้มีการเปิดพื้นที่บริเวณฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และบริเวณทิศตะวันออกของบริเวณจัดงานเป็นลานจอดรถเพิ่มเติม สามารถจอดได้ทั้งรถบัสขนาดใหญ่และรถยนต์ส่วนตัว รองรับจำนวนผู้ที่มาเยี่ยมชมงานในแต่ละวันได้เป็นอย่างดียิ่ง และมีการราดน้ำส่าเหล้าเพื่อเป็นการลดฝุ่นละออง รวมทั้งมีการให้บริการรถรางนำเที่ยวบริเวณรอบ ๆ พื้นที่จัดงาน
. นายไกรสิงห์ ชูดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น และศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น ร่วมกันจัดงานวันเกษตรอีสานประจำปี 2567 ภายใต้กรอบแนวคิด“ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มมูลค่าสู่สากล” เป็นนิทรรศการที่จัดแสดง ประกอบไปด้วย 4 ZONE ได้แก่ Zone A ตลาดนำโชว์รูมงานวิจัยเด่นของกรมวิชาการเกษตรที่ตลาดต้องการ  Zone B นวัตกรรมเสริม เป็นสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นอีสาน  Zone C เพิ่มมูลค่าสู่สากล C1  11 the Best Model บนแผ่นดินอีสาน ภายใต้ โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรมวิชาการเกษตร
นายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์เขต 4 กล่าวถึงการจัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์ ว่า เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช สืบสานพระราชปณิธาน ภายใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ มีการประกวดกระบือพื้นเมืองไทยประเภทรุ่นภายในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งกระบือดำและกระบือเผือก เพศผู้ และเพศเมีย จำนวน 14 รุ่น  โดยทุกวันตลอดระยะเวลาการจัดงาน จะมีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ แสดงพันธุ์สัตว์ และมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมจาก กรมปศุสัตว์ และจะมีการประกวดร้านลาบอร่อยเมืองขอนแก่น โดยจะมีร้านลาบที่เป็นตัวแทนแต่ละอำเภอ และแข่งขันเพื่อชิงชนะเลิศ ร้านลาบที่อร่อย แซบที่สุด ในขอนแก่น เพื่อจะเป็นร้านที่ให้นักชิม นักท่องเที่ยว ได้รับประทาน เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้านและเกษตรกรเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น