รศ.นพ.ชาญชัย นั่งอธิการบดี มข.”.สมัย 2

รศ.นพ.ชาญชัย นั่งอธิการบดี มข.”.สมัย 2

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่าตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8846/2566 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่กำหนดตามข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณากลั่นกรอง คัดกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีจำนวนไม่เกินสามรายชื่อ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยแล้วนั้น ผลปรากฏว่า รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ,ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา และศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร (เรียงตามลำดับอักษร) เป็นผู้ผ่านการคัดกรองเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดวาระการพิจารณาคัดเลือก ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีลำดับและวิธีการดังนี้


ขั้นตอนที่ 1 การนำเสนอของผู้ผ่านการคัดกรอง เรียงลำดับโดยวิธีจับสลาก มีเวลานำเสนอวิสัยทัศน์ท่านละ 30 นาที ขั้นตอนที่ 2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มลงคะแนน 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ขั้นตอนที่ 3 นับคะแนนและประมวลผล เกณฑ์การตัดสินเป็นไปตาม ข้อ 18 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ การลงมติรอบที่ 1 ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของการออกเสียงลงมติรอบแรกในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งในรอบที่ 1 จะมีการลงมติรอบที่ 2 ระหว่างผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองลำดับแรก ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและไม่น้อยกว่าสองในห้า ทั้งนี้ หากการออกเสียงลงมติรอบที่สองนี้ หากยังมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยลงคะแนนเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ขั้นตอนที่ 4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรับรองผล
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวภายหลังจากมีผลการคัดเลือกอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วว่า ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นขอรายงานให้ชุมชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทราบเกี่ยวกับเรื่องเลือกและแต่งตั้งอธิการบดีซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 4 เดือนเศษ ตามระเบียบตามกฎข้อบังคับทุกประการโดยมีคณะกรรมการสรรหา มีการรับสมัครและการเสนอชื่อ ด้วยกระบวนการทั้งหมด กรรมการสรรหาได้สรุปว่ามีผู้สมควรจะได้รับการพิจารณาให้เป็นอธิการบดี 3 ท่านด้วยกัน คือ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล, ศ.ดร มนต์ชัย ดวงจินดา และศ.ดร อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร


ขั้นตอนเมื่อได้รับการเสนอจากกรรมการสรรหาแล้ว ทั้ง 3 ท่าน ได้มานำเสนอ แต่ละท่าน ประสงค์อยากเห็นอะไรเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านจะดำเนินการอะไรอย่างไร ทั้งยุทธศาสตร์ ทั้งวิธีการครบถ้วนทั้งหมด ทุกท่านได้รับเวลา 30 นาทีด้วยกัน เป็นการเสนอที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เห็นชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีอนาคตและมีสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งเพื่อให้มหาวิทยาลัยเจริญรุ่งเรืองในอนาคต
หลังจากนั้นก็มีการลงคะแนน โดยมีคณะกรรมการลงคะแนน 25 ท่านด้วยกันที่เข้าประชุมในวันนี้ ใน 25 ท่านนี้ เกณฑ์ก็มีการกำหนดไว้ว่า ถ้าท่านใดท่านหนึ่งได้คะแนนเกินครึ่งจะมีการลงคะแนนครั้งเดียว แต่ถ้าไม่ถึงครึ่งต้องลงคะแนนเป็นครั้งที่สอง
เมื่อลงคะแนนเสร็จก็มีคณะกรรมการ 4 ท่านเป็นผู้ไปนับคะแนน ในที่สุดผลก็ออกมาว่าท่าน รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ได้รับคะแนนเกินครึ่ง จึงเป็นผลนำเสนอให้สภามีมติอนุมัติเสนอให้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกวาระหนึ่ง นี่ก็เป็นการประชุมในวันนี้ ขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกัน
สำหรับบรรยากาศการคัดเลือกเป็นไปอย่างอบอุ่น ผู้ผ่านการคัดกรองฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมถึงผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ได้แสดงความยินดีกับ ผู้ผ่านการคัดเลือก ที่จะนำพามหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลกต่อไป โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบช่อดอกไม้แก่ผู้ผ่านการคัดกรองทั้ง 3 ท่านเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นกระบวนการจัดทำเอกสาร และข้อมูลส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น