นายกฯ บ้านทุ่ม รุกแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน

นายกฯ บ้านทุ่ม รุกแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทุ่ม ปี 2567 กับผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทุ่ม เป็นปัญหาที่สำคัญ เนื่องจากการถมที่ดินพื่อปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยทำให้ทิศทางการไหลของน้ำไม่เป็นไปตามธรรมชาติ

 

 

 

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 22 มกราคม 2567 ที่ ลานกีฬาอเนกประสงค์ หน้าวัดโพธิ์กลางบ้านทุ่ม ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทุ่ม ปี 2567 กับผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพงษ์ศักดื์ โรจนะชาลี,นายวราวุธ คำงาม,นางสาวปรียาวัลย์ ศรวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เมืองบ้านทุ่ม, นางพิลาศลักษณ์ พรกุณา ปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม,นางอัญชนา เตชะอำนวยวิทย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ,หัวหน้าส่วนราชการ กำนันตำบลบ้านทุ่ม ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมงาน


นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม กล่าวว่าในปัจจุบันปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทุ่ม เป็นปัญหาที่สำคัญ เนื่องจากการถมที่ดินพื่อปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยทำให้ทิศทางการไหลของน้ำไม่เป็นไปตามธรรมชาติ
โครงการการทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทุ่มครั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง การอุดตันขยะในท่อระบายน้ำ และกำจัดเศษขยะมูลฝอย ดินโคลนต่างๆ ออกจากท่อระบายน้ำ เพื่อเปิดทางระบายน้ำให้ไหลสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพ
ของการระบายน้ำในช่วงฝนตก ป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายที่เป็น
สาเหตุของโรคไข้เลือดออก มีพื่นที่ดำเนินการ 9 หมู่บ้าน 29 เส้นทาง ภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทุ่ม งบประมาณที่ใช้ในครั้งนี้ จำนวนเงิน 198,867.50 บาท
โครงการฯ นี้ใช้แรงงานราชทัณฑ์มาดำเนินการขุดลอกท่อระบายภายในพื้นที่ กว่า 30 คนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น