“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น” ฟันกำไรสุทธิกว่า 1,035 ล้านบาท

“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น” ฟันกำไรสุทธิกว่า 1,035 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 สหกรณ์ฯมีรายได้จากผลตอบแทนจากเงินทุน จำนวน 1,913 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 151 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิในปีนี้คงเหลือ 1,035 ล้านบาท ซึ่งเพิ่นขึ้น จากปี 2565 จำนวน 31 ล้านบาท
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 มกราคม 2567 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สนอง สุดสะอาด เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยมี นายทนงศักดิ์ วังสงค์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด,นายบุญมี เชาวระกำ, นายศุภกิจ สานุสัตย์, นายทองสุข สีใส ,นายสมยศ ศรีกงพาน,นายวิเชียร ไกรศรีวรรธนะ รองประธานฯ,ตลอดจน ,สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น, สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น และนายมนตรี ช่วยชู ผู้สอบบัญชี เอกชน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ร่วมชี้แจง ในการนี้มีปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด ,ผู้ตรวจสอบกิจการ ,คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61 ผู้แทนกรรมการ ,ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด จำนวน 416 คน ตลอดจนเจ้าหน้าที่บุคลากร และสื่อมวลชน ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง
ดร.สนอง สุดสะอาด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด กล่าวว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 64 ปี ในปีนี้
ลากรณ์กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ในวันที่ 24 มกราคม 2567 ตลอดระยะเวลาที่สหกรณ์ ฯได้ดำเนินกิจการ ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากมวลสมาชิก นับเป็นภาคภูมิใจร่วมกันของพวกเราทุกคน ที่สหกรณ์ฯได้ดำเนินกิจการด้วย ความมั่นคง พัฒนาก้าวหน้ามาเป็นถ ดับ และมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 33,103.24 ล้านบาท
การดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีบัญชี 2566 แม้ว่ามีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของภาครัฐ
แต่สหกรณ์ฯเราก็ต้องปรับสภาวะการณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับภาวะทางการเงินของประเทศ ส่งผลให้ผลการดำเนินงาน ของสหกรณ์ฯเติบโตขึ้นภายใต้ความมั่นคงของสหกรณ์ฯและสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สหกรณ์ณมีรายได้จากผลตอบแทนจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น สหกรณ์ฯต้องตระหนักถึงความคงของสหกรณ์ฯ ในระยะยาวโดยเฉพาะความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นในปีบัญชี 2566 ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิในปีนี้
จากที่กระผมเข้ามาเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ฯแห่งนี้ครบวาระ ต้องยอมรับว่าสหกรณ์ฯ ต้องอาศัย”ดุลยภาพทางความคิด ” ของทุกฝ่าย เพื่อดำเนินกิจการให้เป็นไปตามหลักการของสหกรณ์ฯ
ณ โอกาสนี้กระผมในนามประธานกรรมการดำเนินการ ขอขอบคุณมวลสมาชิก ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จ ความก้าวหน้า ความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด และให้ความร่วมมือในการส่งเสริม
การดำเนินงานของสหกรณ์แห่งนี้ จนมีความเจริญเติบโตและก้าวหน้า มาโดยตลอด ทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการมีความมั่นคงที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้บริการสมาชิกเป็นไปอย่างมีคุณภาพและก่อประโยชน์สูงสุด แก่สมาชิกต่อไป


ด้าน นายทนงศักดิ์ วังสงค์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด กล่าวว่าจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 สหกรณ์ฯมีรายได้จากผลตอบแทนจากเงินทุน จำนวน 1,913 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 151 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิในปีนี้คงเหลือ 1,035 ล้านบาท ซึ่งเพิ่นขึ้น จากปี 2565 เพียง 31 ล้านบาท โดยมีปัจจัยที่สำคัญ ดังนี้ ปัจจัยประการที่หนึ่ง การตั้งคำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2566 จำนวน 175 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 107 ล้านบาท โดยสหกรณ์ฯมีหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้ที่เรียกเก็บไม่ใด้ ประกอบกับการพิจารณาความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยประเมินจากหนี้ที่ค้างกำหนดชำระของลูกหนี้แต่ละรายตามระเบียบนายทะเบียนว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563
ปัจจัยประการที่สอง ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ในรายการหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินสด ขาดบัญชีในรอบปี 2566 ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกระบวนการพิจารณาของศาลหวัดขอนแก่น ส่งผลกระทบให้เกิดค่าใช้จ่ายในรายการนี้ จำนวน 40 ล้านบาท
จากปัจจัยปัญหาทั้งสองประการ สหกรณ์ฯ ต้องกำหนดนโยบายและมาตรการ เพื่อให้ปัจจัยปัญหา
ที่เกิดขึ้นลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป เพื่อนำพาสู่การพัฒนาสหกรณ์ในอนาคต ภายใต้วิสัยทัศน์”สหกรณ์ต้องเป็นองค์กรชั้นนำที่มั่นคง ธำรงหลักธรรมาภิบาล เพื่อความยั่งยืนของสมาชิก” และในรอบปีบัญชี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้รับการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุบภายใน “ระดับดีมาก”ทุกองค์ประกอบ
“ในนามฝ่ายจัดการขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่
ผู้แทนสมาชิกรวมทั้งสมาชิกและเครือข่ายพันธมิตรในขบวนการสหกรณ์ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เจริญก้าวหน้าพร้อมที่จะเป็น “สถาบันสหกรณ์” ให้สมาชิกพึ่งพาตนเองได้อย่างมีคุณภาพต่อไป”นายทนงศักดิ์ กล่าว
ส่วน ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด (สอ.ขก.) วาระปี (2567 -2568)กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมวลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจในการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ประจำปี 2567-2568 ส่วนแนวนโยบายที่วางไว้ ต่อจากนี้ไปในปี 2568 เราได้ให้คำมั่นสัญญาจำนวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ไว้ว่าสหกรณ์มั่นคง สมาชิกมีความสุข เพราะจากนี้ไปในปี 67 – 68 ก็จะร่วมกับคณะกรรมการดูแลมวลสมาชิก ประกอบกับให้สหกรณ์ฯมีความมั่นคง


เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นปี 67 – 68 นั้น เช่น ในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ซึ่งรัฐบาลและกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีหนังสือถึงสหกรณ์ฯในการดูแลว่าให้ดูแลมวลสมาชิก ในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งตรงนี้ก็จะพิจารณาเป็นเรื่องที่เร่งด่วน ส่วนเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องสวัสดิการต่างๆ ที่เราจะดูแลมวลสมาชิก ซึ่งเราจะดูที่ระเบียบข้อที่เกี่ยวข้อง และส่วนอันไหนที่ยังคิดว่าสวัสดิการน้อยๆเราก็จะมีการแก้ไข และสิ่งสำคัญที่มวลสมาชิกต้องการ คือการกู้เงิน ซึ่งเราจะไปดูระเบียบเงินกู้ของสหกรณ์ที่มีอยู่ว่าตรงไหน ตรงไหนที่เป็นปัญหาอุปสรรค ที่มวลสมาชิกสงสัย ซึ่งสมาชิกมีความประสงค์ที่ต้องการกู้เงิน จำนวนมาก ถึงร้อยละ 75 ที่กู้เงินกับสหกรณ์ฯสมาชิกทั้งหมด 6 เดือนกู้ได้ 1 ครั้ง ตามสมาชิกต้องการ ภายในตัวนี้เราก็จะไปแก้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
“เพราะฉะนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ก็คือออมทรัพย์และกู้เงิน เพราะฉะนั้นคนไหนที่มีเงินก็มาออม เพราะสหกรณ์เรามั่นคงแน่นอน ส่วนคนไหนเดือดร้อนก็มาคู่กับสหกรณ์ ก็จะเป็นแหล่งที่ช่วยเหลือสมาชิก เพราะฉะนั้นจากนี้ไปในนโยบาย สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมีความสุขที่จะเกิดขึ้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด องค์กรหลักในการดูแลข้าราชการครู!”ดร.อนุศาสตร์ กล่าว.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น