ชมรมครูบำนาญขอนแก่น”ผนึก 4 องค์กร จัดงาน “สานสัมพันธ์น้องพี่มิตรไมตรี ปีที่ 15”

ชมรมครูบำนาญขอนแก่น”ผนึก 4 องค์กร จัดงาน “สานสัมพันธ์น้องพี่มิตรไมตรี ปีที่ 15”

การจัดงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรงเจริญมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตลอดจนเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรผู้กระทำความดีแก่ท้องถิ่น สังคมทั่วไป เป็น พ่อ แม่ และจิตอาสา ดีเด่น ประจำปี 2566 จนได้รับโล่เกียรติยศของแต่ละองค์กร และเพื่อเป็นการประสานความสามัคคี ระหว่าง 4 องค์กร ได้มาพบประสังสรรค์ กัน
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 ที่ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น 4 องค์กรปีที่ 15 หรือครั้งที่ 15 โดย ชมรมครูบำนาญขอนแก่นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดงานนี้ โดย 4 องค์กรมีมติให้ดำเนินการซึ่ง มีผู้เข้ารับรางวัล จำนวน 61 ท่าน งานที่จัดในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 1.ชมรมครูบำนาญขอนแก่น มีนายอุทราตรัย ไชยงาม ประธานชมรมครูฯ 2.ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น มี พันเอกทองดี ทองล้น เป็นประธานชมรม สอก. 3.ชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น มี นายอุดม เย็นสบาย เป็นประธานชมรมสร้างเสริม ฯ และ 4 สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญและผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น มีนายพันคำทอง สุวรรณธาดา เป็นนายกสมาคมฯ  ซึ่งในปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลพ่อดีเด่น ประจำปี 2566 อาทิ พลโท ดร.สมชาติ แน่นอุดร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ,นายนิยม ศรีวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นต้น


นายสุริยะ ด้วงวังหิน ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดขอนแก่น ทำการแทนประธานชมรมครูบำนาญขอนแก่น กล่าวว่า ในนามคณะกรรมการจัดงานประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารชมรมครูบำนาญขอนแก่น, ชมรมผู้สูงอายุขอนแก่น และ ชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รู้สึกปลาบปลื้มและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านประธานได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในงาน “สานสัมพันธ์น้องพี่ มิตรไมตรี 4 องค์กร” ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ นายสุริยะ กล่าวอีกว่าการจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานตามมติคณะกรรมการบริหารของ 4 องค์กร ซึ่งได้ร่วมกันขึ้นทุกปี และปีนี้ ได้มอบหมายให้ชมรมครูบำนาญขอนแก่นเป็นแกนนำในการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรงเจริญมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตลอดจนเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรผู้กระทำความดีแก่ท้องถิ่น สังคมทั่วไป เป็น พ่อ แม่ และจิตอาสา ดีเด่น ประจำปี 2566 จนได้รับโล่เกียรติยศของแต่ละองค์กร และเพื่อเป็นการประสานความสามัคคี ระหว่าง 4 องค์กร ได้มาพบประสังสรรค์ ร่วมรับประทานอาหาร รำวง ลีลาศ ร้องเพลง และบันเทิงร่วมกัน ในโอกาสวันสิ้นปีเก่า เถลิงศกใหม่เดีอนมกราคม ของทุกปี
ด้าน นายอุทราตรัย ไชยงาม ประธานชมรมครูบำนาญขอนแก่น กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15 รวมกันทั้ง 4 องค์กร องค์กรที่ร่วมกันในวันนี้มี 1.ชมรมครูบำนาญขอนแก่น  2.ชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 3.ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น และ 4.สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญและผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น มีสมาชิกที่เข้าร่วมงานในวันนี้จำนวน 500 กว่าคน ภายใต้งานที่ชื่อว่า “สานสัมพันธ์น้องพี่มิตรไมตรี 4 องค์กร” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อ เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อนำนโยบายจากการที่ทุกคนได้เกษียณอายุข้าราชการ นั่นคือการรวมมันสมอง จากแต่ละฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในอำเภอ ข้าราชการครู ข้าราชการปลัด หรือข้าราชการหลายๆสายมารวมกัน ซึ่งเราจะแยกความสามารถของแต่ละคน เข้าสู่ชุมชน โดยเราได้รับจาก 4 องค์กร ให้ตั้งชื่อว่าพ่อที่เด่น , แม่ดีเด่น และจิตอาสาดีเด่น ใน 4 องค์กรรวบรวมได้จำนวน 61 ท่าน ที่จะขึ้นรับโล่ประจำปี หรือประจำปี 2566 โดย ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบโล่ในครั้งนี้ นี่คือกิจกรรมของเราในวันนี้
ส่วน ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงานของประธานกรรมการจัดงาน ทราบว่า องค์กรผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่นทั้ง 4 องค์กร ได้จัดงานเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่บรรดาผู้สูงอายุ ซึ่งเคยปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็น คุณพ่อ-คุณแม่ และจิตอาสาดีเด่น มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญอย่างยิ่ง การดำเนินการนี้ได้จัดขึ้นในโอกาสสิ้นปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ ถือว่าเป็นวารดิถีที่ดี ที่ได้จัดมาเป็นประเพณีติดต่อกันมา 15 ปี แล้ว ถือว่าได้จัดทำอย่างสม่ำเสมอ ยั่งยืน มั่นคงมาอย่างยาวนาน เป็นตัวอย่างที่ดี สมควรที่สมาคมหรือองค์กรอื่นจะได้นำแนวทางไปปฏิบัติในการแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้สูงอายุ และปูชนียบุคคลที่ควรเคารพต่อไป ขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่ท่านบุคลากรดีเด่นของทั้ง 4 องค์กรทุกท่าน ที่ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น ซึ่งถือว่าได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่จังหวัดขอนแก่น ในที่สุด
บุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ของ 4 องค์กร ของชมรมครูบำนาญขอนแก่น 1.ผู้สูงอายุดีเด่น ของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2566 มี 2 ท่าน ได้แก่ 1.นายอุทราตรัย ไชยงาม 2.นางวริยา ด้วงวังหิน 2.แม่ดีเด่น ประจำปี 2566 มี 9 ท่าน ได้แก่1.นางเทียมจันทร์ แสงทอง 2.นางประพิศ หนูอักษร 3.นางผึ้งทอง เนาวรัตน์วัฒนา 4.นางเยาวลักษณ์ หาญชิน 5.นางไพฑูรย์ โพธิ์นาง 6.นางศรีมุกดา ไชยงาม 7.นางสุจิตรา สิทธิ 8.นางสุพนัต แก่นนาคำ 9.นางอรุณศรี ดวงใจ 3.พ่อดีเด่น ประจำปี 2566 มี 5 ท่าน ได้แก่1.นายบุญเกิด เกษตุ้ม 2.นายสุพจน์ บัวนิล 3.นายอุทัย ภูห้องไสย4.นายอภิญญา พรหมจารีต 5.นายไพฑูรย์ ชีกว้าง 4.จิตอาสาดีเด่น ประจำปี 2566 มี 5 ท่าน ได้แก่ 1.นายมงคล บุดดานาง 2.นายปรีชา นารีวิจิตร 3.นางนพคุณ บุตรวงศ์ 4.นางสุทธิลักษณ์ เนาวงศ์ 5.นางไสว ภักดิ์ศรีแพง
ชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น1.แม่ดีเด่น ประจำปี 2566 มี 5 ท่าน 1.นางจงจิต ยามี 2.นางเบ็ญจภรณ์ ณรงค์การดี 3.นางสมบัติ แจ่มกระจ่าง 4.นางวัลลดา ศักดิ์ศรีไพศา 5.นางวนิดา กฤษณกมล 2.พ่อดีเด่น ประจำปี 2566 มี 2 ท่าน 1.นายชยพล พุ่มทองดี 2.นายสุพจน์ บัวนิล 3.จิตอาสาดีเด่น ประจำปี 2566 มี 6 ท่าน1.นายสุรนนท์ นนทปะ 2.นางสุภรณ์ พันธุ์เสือ 3.นางเปมิกา ชัยวีระสกุล 4.ร.ต.ต.ประเสริฐ เพียแป 5.นางกาญจนา ปุณณรัตน์กุล 6.ร.ต.อ.คมกฤช หัดขุนทด
ชมรมผู้สูงอายุขอนแก่น1.แม่ดีเด่น ประจำปี 2566 มี 2 ท่าน1.นางพวงเพชร คงเจริญกุล 2.นางกฤติมา รวยสูงเนิน 2.พ่อดีเด่น ประจำปี 2566 มี 2 ท่าน1.นายอุทราตรัย ไชยงาม 2.ร.ต.ต.นิทัศน์ เดชแพ 3.จิตอาสาดีเด่น ประจำปี 2566 มี 2 ท่าน1.นางวิไล สะอาดถิ่น 2.นางชัญญา อัศวดารา
และสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญและผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น 1.แม่ดีเด่น ประจำปี 2566 มี 5 ท่าน 1.นางทองม้วน ภูมี 2.นางสำรวย ธีรปรเมศวร์ 3.นางพัชรี โทนุบล 4.นางสุลักษณ์ นิสยันต์ 5.นางวาสนา พรมวาสน์ 2.พ่อดีเด่น ประจำปี 2566 มี 5 ท่าน 1.นายนิยม ศรีวิเศษ 2.พลโท ดร.สมชาติ แน่นอุดร 3.นายจงศักดิ์ โชยะสิทธิ์ 4.นายชาญเชาว์ พรหมราษฎร์ และ5.นายบุญเกิด สิทธิ 3.จิตอาสาดีเด่น ประจำปี 2566 มี 3 ท่าน1.นางวริยา ด้วงวังหิน,2.น.ส.พิศมัย สุวรรณรุ่งเรือง และ3.นายพิริยะ มหาจันทร์.

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น