“สถาบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสาน” จัดรับฟังความคิดเห็นประกอบการทดสอบความสนใจของนักลงทุน โครงการพัฒนาท่าเรือบกในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์

“สถาบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสาน” จัดรับฟังความคิดเห็นประกอบการทดสอบความสนใจของนักลงทุน โครงการพัฒนาท่าเรือบกในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์

โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการภายใต้แผนแม่บท
การพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวงคมนาคมในการขับเคลื่อน และสนับสนุนการขนส่งหลายรูปแบบเชื่อมโยงการขนส่งทางบกและทางน้ำอย่างไร้รอยต่อ
(Seamless Transportation) และรองรับโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ ห้องประชุมมงคลประดู่ อาคาร 18 ขั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)
นายศิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประกอบการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ จัดโดย สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมี นายอภิเสต  พงษ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน, ผศ.ดร.หริส ประสารฉ่ำ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมด้วยนายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอน้ำพอง ,รองประธานหอการค้า รองประธานสภาอุตสาหกรรม ผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชน นักธุรกิจและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ร่วมในงาน ประชุมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ร่วม 100 คน


นายอภิเสต  พงษ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และ
พัฒนาธุรกิจ กล่าวรายงาน โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการภายใต้แผนแม่บท การพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวงคมนาคมในการขับเคลื่อน และสนับสนุนการขนส่งหลายรูปแบบเชื่อมโยงการขนส่งทางบกและทางน้ำอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Transportation) และรองรับโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ซึ่งการจัดประชุมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความสนใจของกลุ่มนักลงทุน กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ที่จะมาใช้บริการ กลุ่มผู้ประกอบการด้านการขนส่งทางน้ำ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มาเป็นข้อมูลประกอบรูปแบบการลงทุนที่ความเหมาะสมของการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นต่อไป
ด้าน นายศิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่างานการประชุมรับฟังความคิดเห็นประกอบการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port)ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ในวันนี้ จากคำกล่าวรายงานของรองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าโครงการพัฒนาท่าเรือบก(Ory Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นโครงการที่สำคัญที่ช่วยในการสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
และเศรษฐกิจของประเทศ ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port)


จังหวัดขอนแก่นนับเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญของภาคอีสานซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น MICE CTY แห่งที่ 5 ของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีดีมานต์ และซัพพลายของสินค้าและการ
ขนส่งสินค้าทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นอุตสหกรรมเกษตรและอาหาร (เข่น ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และน้ำตาล) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ฟฟ้า อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมโลหะ และอโลหะ
นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่นยังมีความพร้อมอย่างยิ่งทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port ในพื้นที่บ้านโนนพยอม ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าในภูมิภาคและการขนส่งสินค้าภายในประเทศที่สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างไร้รอยต่อได้
ด้านผศ.ดร.หริส ประสารฉ่ำ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวต้อนรับว่าในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เลือกจังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ และให้เกียรติกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในครั้งนี้
หลังจากนั้นได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานในขั้นต้น โดย ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา ผอ.สถาบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสาน ในฐานะผู้จัดการโครงการ ได้กล่าวถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ รวมถึงขอบเขตในการศึกษา ผศ.สุธน คงศักดิ์ตระกูล นำเสนอการศึกษาความเหมาะสมทางด้านกายภาพ และการออกแบบเบื้องต้นในพื้นที่โครงการ ผศ.ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน นำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไ้ด้ในรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ร่วมให้ข้อมูลในภาพรวมเพิ่มเติมในฐานะที่ปรึกษาโครงการ หลังจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผล โรงงานน้ำตาลขอนแก่น บริษัทสายเรือ บริษัทด้านโลจิสติกต์ เป็นต้น
ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ท่านนายอำเภอ ท่านผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น, ท่านรองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ, นักธุรกิจและผู้ประกอบการ, แขกผู้มีเกียรติ และ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติ
มาร่วมงาน การประชุมรับฟังความคิดเห็นประกอบการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market
Sounding) โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ “ในวันนี้.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น