“ดร.สุนทร” จัดเต็ม!มอบทุนให้กับให้กับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ CLMV นำไปใช้ในการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มข.

“ดร.สุนทร” จัดเต็ม!มอบทุนให้กับให้กับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ CLMV นำไปใช้ในการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มข.

โครงการดังกล่าว วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU) มองว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะขยายขอบเขตการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมภาษาอังกฤษ – จีน ไปยังนักศึกษาในกลุ่ม กัมพูชา,ลาว ,เมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม) เพื่อให้มีสมาชิกในชั้นเรียนจากหลายประเทศ และสร้างเครือข่ายนักธุรกิจระหว่างประเทศผ่านการจัดการเรียนการสอน และการสร้างประสบการณ์ร่วมในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ New Esarn ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก เป็นศูนย์การประชุมตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในเรื่องมอบทุนการศึกษาให้กับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ CLMV จำนวนปีละ 10 ทุนๆละ 200,000 บาท นำไปใช้ในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มข.เพื่อให้เข้าเรียนในโปรแกรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งเป็นการให้ทุนในลักษณPartial Scholarship โดยมีดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU) ร่วมให้สัมภาษณ์และร่วมนำเสนอข้อมูล
ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU) กล่าวว่า วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือทุกคนจะรู้จักในนาม MBA KKU วันนี้เป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายที่ดี ที่เราได้มีโอกาสเข้าร่วมการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในวันเดียวกันนี้ ทางวิทยาลัยก็มีบุคคลซึ่งผู้มีอุปการกับวิทยาลัยคือท่านอาจารย์ ดร.สุนทร  อรุณานนท์ชัย ซึ่งท่านได้ให้ความกรุณาดูแลวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการตั้งแต่เริ่มต้น โดยการบริจาคเงิน 39 ล้านบาท ในการสร้างตึกอาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย
ใช้เป็นตึกเรียนวันแรก จวบจนถึงปัจจุบันมา 30 ปีแล้ว


จากนั้นท่านก็ไม่เคยทอดทิ้งเรา ท่านอยู่กับเราคอยดูแลพวกเราอยู่ตลอดเวลา เมื่อ 2 ปีที่แล้วท่านให้ความกรุณาได้บริจาคเงินเพิ่มเติมในการที่จะทำนุบำรุงอาคารบริจาคเงินซ่อมตึกอีก 8 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการได้เดินมาไกล วันนี้เรามีหลักสูตร executive MBA อย่างนี้ต่อไปจะมีโปรแกรม MBA English And Chinese Program ซึ่งโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่มีนักศึกษาจากนานาชาติ เข้าร่วมเรียนด้วย ในโอกาสนี้ทางวิทยาลัยฯก็มีเรื่องที่จะแจ้งผ่านทางสื่อมวลชนในรายละเอียดของการให้ทุนกับนักธุรกิจและผู้ประกอบการใน CLMV ซึ่งท่านอาจารย์สุนทร  อรุณานนท์ชัย ท่านจะเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อไป
ทั้งนี้ ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ผลิตมหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ ตลอดจนการวิจัย การบริการวิชาการ การสร้างชุมชนธุรกิจ และการส่งเสริมธรรมาภิบาลทางการจัดการ เพื่อยกระดับการเป็นนักธุรกิจอย่างมืออาชีพในการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 และได้ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวจำนวน 39 ล้านบาท สร้างอาคารสุนทร – อารยา อรุณานนท์ชัย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ในปี พ.ศ. 2538 และก่อสร้างแล้วเสร็จมอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นใน ปี พศ. 2540 เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานและอาคารเรียนของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการนับแต่นั้นเรื่อยมา
ด้าน ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  และประธานคณะกรรมการนโยบายวิทยาลัยฯ ประเด็นการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา CLMV กล่าวว่า วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU)
ซึ่งได้ก่อตั้งมาได้ 30 ปีเต็ม ซึ่งในวันนี้มาร่วมงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 60 ปี ครบรอบ 60 ปี โดย ต้องยกย่องนักศึกษาที่จบมา 30 กว่ารุ่น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง การเรียนการสอนก็เปลี่ยนไป MBA ปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะที่สำคัญ เรามีเพื่อนบ้านๆ ในอาเซียนจำนวน 10 ประเทศ


ดังนั้นจึงมีประเทศเพื่อนบ้านมาเรียนกับเรา ตลอดเวลาตอนนี้ท่านคณบดีฯมีความดำริ มาปรึกษาว่า เราควรจะจัดเป็นกองทุน และให้ทุนกับเพื่อนบ้านของเรา โดยเพื่อนบ้านของเราคืออะไร ก็คือCLMV กัมพูชา ลาว เมียร์มา และประเทศเวียดนาม ซึ่งมาเรียนกับเราอยู่ในปัจจุบันนี้ เนื่องจากในการฉลองในครั้งนี้ 60 ปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมกับ MBA ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เปิดมาแล้ว 30 ปี ได้จัดตั้งเป็นกองทุนให้กับเพื่อนบ้านของเรา CLMV ปีละ 10 ทุน เพราะการเรียน MBA มีค่าใช้จ่ายสูง สูงกว่าอย่างอื่น เพราะที่มาเรียนมาจากเพื่อนบ้านของเรา จึงมีค่าใข้จ่าย อาทิค่าหอพัก ค่าอาหารการกิน แล้วก็ค่าใช้จ่ายประจำตัว ดังนั้นเราจะให้ทุนปีละ 10 ทุน
จึงหวังว่านอกจากประเทศ 4 ประเทศเหล่านี้ ต้องผ่านขั้นตอนการคัดเลือก แล้วเมื่อเขากลับไปเขาก็จะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ อันนี้จะช่วยให้ความผูกพันประเทศไทย กลับประเทศเพื่อนบ้านนั่นแฟ้นดียิ่งขึ้น เราอาจจะเป็นประเทศอยู่ตรงกลาง และเรามีเพื่อนบ้าน เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนสนิทของเรา อย่าไปเลือกว่าเขาจะมาจากประเทศใหญ่กว่า หรือเล็กกว่า ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านนั้นคืออาเซียนด้วยกัน พูดภาษาเดียวกันเราจะเรียนด้วยภาษาอังกฤษ และจีน เพราะส่วนหนึ่งก็มาจากจีน ซึ่งในวันนี้เรามีความพร้อมมาก เรามีลูกศิษย์ที่สำเร็จการศึกษา นับได้ว่าเป็นอะไรที่เราภาคภูมิใจ
ในส่วนตัวอยู่กับ MBA มาตั้งแต่ต้น เลยรู้สึกมีความสุข ที่เห็นการเติบโตเห็นศิษย์เก่า ที่มาร่วมงานในวันนี้ ที่จบจากเรา แล้วไปทำคุณงามประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้กับครอบครัว ตนคิดว่าอะไรก็ตามการศึกษามีความสำคัญมาก แต่การศึกษาวันนี้จะไม่เหมือนเดิม จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลา แม้จะจบไปแล้วเราก็ยังจะมีหลักสูตร ที่จะเชิญชวนให้เข้ามาเรียนกับเรา ซึ่งในวันนี้เป็นการครอบครัวใหญ่ๆครอบครัวหนึ่งแล้วต่อไปเราก็จะทำอย่างนี้เป็นประจำทุกปี ซึ่งท่านอาจารย์ศักดิ์ชัย คณบดี MBA ของเรานั้น ท่านมีความคิดใหม่ๆ ว่าตลอดเวลาเราต้องเปลี่ยนแปลง ซึ่งตนได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการผู้อาวุโสในเรื่องการศึกษา เรื่องธุรกิจ และด้านประเทศ เพราะฉะนั้นเรามีความหลากหลาย ลูกศิษย์ที่จบจากเราเรามั่นใจว่าเขาจะได้รับสิ่งต่างๆไม่ใช่แค่ห้องเรียน มากกว่าห้องเรียนคืออะไร ภายนอกมีความเปลี่ยนแปลง และเตรียมตัวยังไง เราต้องทำก่อนคนอื่น ถ้าเราทำทีหลังเขาจะทำให้เราล้าหลังเขา วันนี้คิดทุกอย่างไม่ใช่ทำแค่วันนี้ทำพรุ่งนี้ทำมาเลยวันนี้แต่จงคิดให้เร็วคิดให้เร็วแล้วก็ทำให้เร็ว.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น