มูลนิธิป่อเต๊กติ๊ง “สร้างชีวิต” อย่างยั่งยืน มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพครัวเรือนยากจน จ.ขอนแก่น

มูลนิธิป่อเต๊กติ๊ง “สร้างชีวิต” อย่างยั่งยืน มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพครัวเรือนยากจน จ.ขอนแก่น

พช.ขอนแก่น กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต๊กติ๊ง “สร้างชีวิต” อย่างยั่งยืน มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพครัวเรือนยากจน จังหวัดขอนแก่นมอบจักรยานให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชนบท พร้อมนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการแก่ชาวขอนแก่นฟรี


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ บริเวณห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างชีวิต” อย่างยั่งยืน ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน มอบจักรยานให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชนบท พร้อมนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการแก่ชาวขอนแก่นฟรี ภายใต้การอำนวยการของ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมด้วย นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็ง , นายวิโรจน์ น้ำหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ร่วมกับนายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการฯมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานร่วมในพิธี พร้อมด้วย นายจือ ตั้งฤดี ประธานกรรมการ มูลนิธิจิตกุศลขอนแก่น (เต็กก่าจีซิมเกาะ) นายปิยะวัฒน์ รัตนหรูวิจิตร อาสาสมัครศิลปิน คุณอธิชา เทศขำ อาสาสมัครศิลปิน รวมทั้ง ประชาชน เยาวชน และผู้แทนจากสถาบันการศึกษา เป็นผู้รับมอบ ที่ บริเวณห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 26 อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีฯ

โดยพิธีมอบอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 25 ครัวเรือน ตามวัตถุประสงค์ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณการ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณการ (MOU) ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับ มูลนิธิป่อเต๊กติ๊ง ได้จัดงบประมาณดำเนินการเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพมอบให้แก่ครัวเรือนยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว
พร้อมทั้งมอบจักรยาน ในโครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” จำนวน 50 คัน กระบอกน้ำ จำนวน 250 ใบ แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน รวม 5 แห่ง เพื่อให้นักเรียนที่ประสบปัญหาในการเดินทางได้ยืมเรียน รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าพาหนะแก่ผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเสริมสร้างให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เรียนรู้กฎจราจร เรียนรู้การแบ่งปัน และดูแลรักษาสาธารณสมบัติร่วมกัน พร้อมกันนี้ นางสาวเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมหน่วยแพทย์ฯ ตั้งโต๊ะให้บริการประชาชนฟรี ประกอบด้วย บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่น และบริการตัดผม ฯลฯ โดยมีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


ในการนี้ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มูลนิธิปอเต็กติ๊ง และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้กรุณาเดินทางมามอบวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๕ ครัวเรือน จาก 10 อำเภอ ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ครัวเรือนเป้าหมายให้มีพลังใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนต่อไป ขอเรียนว่า จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ มีจำนวน 26 อำเภอ จากการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2566 มีจำนวน 355094 ครัวเรือน มีประชากร 992,784 คนและมีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความยากจน ตามระบบ TPMAP ปี 2565 และ ปี 2566 ทุกมิติ จำนวน 23,600 ครัวเรือน 32,099 ปัญหา โดยเฉพาะมิติด้านรายได้ ตกเกณฑ์มากที่สุด จำนวน 12,177ครัวเรือน ซึ่งในปี 2566 จังหวัดขอนแก่น ได้ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ภายใต้แนวคิด “แก้จนคนขอนแก่น สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”โดยเกิดจากพลังภาคประชาชน ในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ผนึกกับพลังความร่วมมือจาก ๗ ภาคีการพัฒนา เพื่อจะไม่ทิ้งใครไว้บ้างหลัง วันนี้ ในนามตัวแทนของพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณ มูลนิธิปอเต็กติ๊ง ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ ประชาชนแบบครบวงจร และขอขอบคุณ กรมการพัฒนาชุมชน ที่เป็นผู้ประสานงานให้เกิดกิจกรรมดี ๆ ในครั้งนี้.

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น