“มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น” ผนึกเครือข่าย ขับเคลื่อนขอนแก่นไมซ์ซิตี้สู่ศูนย์กลางเมืองผ้าไหมโลก

“มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น” ผนึกเครือข่าย ขับเคลื่อนขอนแก่นไมซ์ซิตี้สู่ศูนย์กลางเมืองผ้าไหมโลก

ราชมงคลขอนแก่น ประชุมร่วม TCEB สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขอนแก่น ระดมความคิดเห็นภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนขอนแก่นไมซ์ซิตี้สู่ศูนย์กลางเมืองผ้าไหมโลก
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ห้องมงกุฎทอง โรงแรมโฆษะขอนแก่น  อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.หริส ประสารฉ่ำ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมระดมสมองการขับเคลื่อนขอนแก่นไมซ์ซิตี้สู่ศูนย์กลางเมืองผ้าไหมโลก


โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  TCEB และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมระดมสมองทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องผ้าไหม ทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดขอนแก่น ร่วมใจประชุมพร้อมปักหมุดขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่
อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอ วัตถุประสงค์และสถานการณ์อุตสาหกรรมไหมโลก พร้อมนำเสนอนโยบาย นายกสภามหาวิทยาลัย ฯ อุปนายกสภา และอธิการบดี มทร.อีสาน ที่ต้องการยกระดับอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยสู่เวทีไหมระดับโลก เน้นจุดเด่น มทร.อีสาน มหาวิทยาลัยฯชั้นนำที่มีวิทยาเขตกระจายตัวอยู่ในจังหวัดภาคอีสาน ซึ่งมีจุดเด่นด้านผ้าครามสกลนคร ผ้าไหมนครราชสีมา  ผ้าไหมสุรินทร์ ผ้าไหม ขอนแก่น และแนวทางการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมผ้าพื้นถิ่นอีสาน ไทย -ฝรั่งเศส  มทร.อีสาน ที่จะจัดตั้งที่วิทยาเขตขอนแก่น เนื่องจากทำเลที่ตั้งเหมาะสม การคมนาคมสะดวกเชื่อมโยงทุกพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  และแนวทางการขับเคลื่อนผ้าไหมขอนแก่นเข้าสู่เทศกาลผ้าไหมลียง


ด้านนางสาวอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคอีสาน สสปน. นำเสนอ บทบาทหน้าที่ TCEB และแนวทางการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่างแนวทางความร่วมมือกับภาคี เครือข่ายกลยุทธ์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ตามเป้าหมายจังหวัดขอนแก่น  ดร.ดวงเด็ด ย้วยความดี  ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สสปน. นำเสนอ กลยุทธสร้าง เมืองการค้าผ้าไหม ผ่านงานแสดงสินค้านานาชาติ บรรยายให้ความรู้เกณฑ์การยกระดับงานเทศกาลเข้าสู่งานเทศกาลนานาชาติ  Khonkaen  International Silk พร้อมทั้งยังชื่นชมจังหวัดขอนแก่นที่เป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงมีความร่วมมือจากทุกเครือข่ายพร้อมขับเคลื่อนสู่งานระดับนานาชาติ
ส่วนผศ.ดร ดลฤทัย โกวรรธนะกุล ศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์เชิงธุรกิจ (CEMBEI) นำเสนอ กลยุทธสร้าง เมืองการประชุมไหมนานาชาติ และงานวิจัยเส้นทางสายไหม คุณ ภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น นำเสนอแนวทางความสำเร็จที่ผลักดันเรื่องขอนแก่นเมืองมัดหมี่โลก การจัดนิทรรศการที่ผ่านมา และเปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายทั้งผู้ผลิตผ้าไหม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเช่น พัฒนาชุมชน ศูนย์หม่อนไหม พาณิชย์จังหวัด ผู้ประกอบการ ผู้แทนหอการค้า สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นบรรยากาศการประชุมได้รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และเห็นพ้องให้มีการผลักดันการจัดตั้งสมาคมวิชาชีพ หรือการค้า ด้านผ้าไหมจังหวัดขอนแก่น แนวทางความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย แนวทางการยกระดับผ้าไหมสู่เวทีนานาชาติ การผลักดันให้เข้าสู่แผนการดำเนินงานในระดับประเทศและระดับชาติ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกและสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจและร่วมพัฒนาประเทศไทยเพื่อความยั่งยืนต่อไป.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น