ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  ชี้แจงสถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบัน

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  ชี้แจงสถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบัน
ดร. ธีธัช  สุขสะอาด  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ ผ่านรายการ “สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์” วันนี้ (9 ก.ค.60) ว่าสถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบันมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น-ลง ตามวงจรเศรษฐกิจโลก  และผันผวนไปตามอัตราดอกเบี้ย  อัตราแลกเปลี่ยน  ราคาน้ำมัน ซึ่งมีผลต่อการปรับตัวขึ้นลงในแต่ละปี และมีผลกระทบต่อประเทศไทยเพราะเป็นผู้ส่งออกยางพาราในรูปวัตถุดิบเป็นรายใหญ่ของโลก
รัฐบาลเสนอแนวทางให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น  แทนการพึ่งพิงการส่งออกซึ่งเป็นการแก้ไขในระยะยาว ราคายางในช่วงที่ผ่านมา 2-3 สัปดาห์มีการปรับตัวลงเล็กน้อยเท่านั้น  แต่คาดการณ์ว่าจะมีการขยับตัวดีขึ้นในอนาคต  ซึ่งในการประชุมสภาไตรภาคี ระหว่าง ไทย  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  ที่ประชุมเห็นชอบนำมาตรการจำกัดการส่งออกมาใช้อีกครั้งเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา  และจะมีการเลื่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีทั้งสามประเทศให้เร็วขึ้น จากเดือนธันวาคมเป็นเดือนกันยายนในปีนี้  เพื่อหาแนวทางและประกาศใช้แนวทางการแก้ไขราคายางพารา ซึ่งจะทำให้ราคายางมีทิศทางที่ดีขึ้น
ด้าน คณะรัฐมนตรีได้ อนุมัติโครงการช่วยเหลือในเบื้องต้น  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  และสถาบันการเกษตร  ผู้ประกอบกิจการยาง  ด้วยการขยายเวลาการสนับสนุนเงินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราออกไปอีก 3 ปี  ภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อ 10,000.-  ล้านบาท, การขยายเวลาชำระคืนเงินกู้ของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคายาง  และโครงการมูลภัณฑ์กันชน ก็มีการขยายเวลาออกไป, การดำเนินโครงการสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง  วงเงิน 10,000.- ล้านบาท  เพื่อใช้รับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรโดยตรงเพื่อแก้ปัญหาราคาน้ำยางสดปรับตัวลง  รวมทั้งให้การช่วยเหลือเกษตรตามโครงการสร้างความเข็มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกร จำนวน  11,000  ครัวเรือน  ซึ่งก่อนหน้านี้มีการช่วยเหลือไปแล้ว 80,000  ครัวเรือน
ขณะนี้เดียวกัน  การยางแห่งประเทศไทยมีกองทุนพัฒนายางพารา  เป็นเงินที่ช่วยหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต  การแปรรูป จนถึงการตลาด  ด้วยการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนายางพารากว่า 2.5  พันล้านบาท ให้แก่เกษตรกร  สถาบันเกษตรกร  และผู้ประกอบกิจการยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย  เพื่อนำไปใช้ในด้านการพัฒนา  แปรรูป  และการตลาดของตัวเอง  นอกจากนี้ยังผลักดันหลักเกณฑ์ในด้านอื่นๆ  เช่น  ด้านสวัสดิการ  โดยใช้สิทธิขอรับการช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติ ครัวเรือนละ 3,000.-  บาท หรือกรณีเกษตรกรเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท  ส่วนการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการแปรรูป มีเงินกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรอีก 300 ล้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร  และเพิ่มประสิทธิภาพใหกับทกสถานบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้
ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีมาตรการขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพราคายาง โดยมอบหมายให้การยางแห่งปรเทศไทยจัดตั้งกองทุนรักาเสถียรภาพราคายาง โดยมีผูประกอบการรายใหญ่ 5  ราย  มามีส่วนร่วมในการลงทุนเปิดเป็นกองทุนในการติดตามราคายางตลอดเวลา เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและรับมือกับความผันผวนของราคายางพารา คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป  พร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหา  เพื่อสามารถรักษาเสถียรภาพราคายางพาราให้กลับมาอีกครั้ง  โดยสามารถแสดงความความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  มาที่การยางแห่งประเทศไทยทั้ง 125  แห่งทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

ข่าว  สวท.หนองบัวลำภูเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น