โรงเรียนนางฟ้ากัลยาณวัตร จัดงาน”KW OPEN HOUSE 2024 “สรรสร้างนวัตกรรม นำสู่นวัตกร”

โรงเรียนนางฟ้ากัลยาณวัตร จัดงาน”KW OPEN HOUSE 2024 “สรรสร้างนวัตกรรม นำสู่นวัตกร”

 

โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมKW OPEN HOUSE 2024 “สรรสร้างนวัตกรรม นำสู่นวัตกร”เป็นกิจกรรมที่ได้ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ซึ่งนักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถที่หลากหลาย เสริมสร้างสมรรถะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ชั้น 3 หอประชุมอาคารอนุสรณ์ 100 ปี  โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น นายทวีศักดิ์ สมนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม KW OPEN HOUSE 2024 “สรรสร้างนวัตกรรม นำสู่นวัตกร”โรงเรียนกัลยาณวัตร ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานของครูและนักเรียน จากการจัดการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูและผู้เรียนให้กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลนวัตกรรมครู เหรียญทอง ระดับยอดเยี่ยม รางวัลนวัตกรรมครู เหรียญทอง ระดับดีเด่น รางวัลผลงาน IS ของนักเรียน เหรียญทอง ระดับยอดเยี่ยม  โดยมี พระมหาศุภชัย ,ดร.สายัณห์  ผาน้อย รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ,พันเอดวีรเทพ  การุณรอบดุล เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23 ,ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตรจังหวัดขอนแก่น , นายประวิทย์กาสา  บุญจุฑาศิริกุล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตรจังหวัดขอนแก่น , นายธนวรรธน์  ธะนะคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบินขอนแก่น นายอภิชาติอุ่นเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ,นายพัฒนพงษ์  ศรีวรมย์ ศน.สพม.ขอนแก่น ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ,ผู้บริหารสถานศึกษา  ,คณะกรรมการสถานศึกษา ,คณะครู ,ศิษย์เก่า และนักเรียน ร่วมงาน


นายทวีศักดิ์ สมนอก รอง ผอ.สพม.ขอนแก่น
กล่าวว่า จากที่ได้รับฟังคำกล่าวรายงาน ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ และความเป็นมา ของการ
จัดกิจกรรม จะเห็นว่าการจัดกิจกรรม KW OPEN HOUSE 2024 “สรรสร้างนวัตกรรม นำสู่
นวัตกร” ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ได้ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ซึ่งนักเรียนได้แสดงศักยภาพ
และความสามารถที่หลากหลาย เสริมสร้างสมรรถะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และ
สอดรับจุดเน้นด้านอาชีวนวัตวิถี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพของครูในการสรรสร้างนวัตกรรม และเผยแพร่นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาด้านการศึกษาต่อไป


ด้าน ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตรจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรม KW OPEN HOUSE 2024 “สรรสร้างนวัตกรรม นำสู่นวัตกร” ในวันนี้การจัดงาน KW OPEN  HOUSE 2024 “สรรสร้างนวัตกรรม นำสู่นวัตกร” ครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ในการแสดงความสามารถ และผลงานนวัตกรรม
2) เพื่อให้ครูได้เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ
3) เพื่อแสดงผลงานนิทรรศการ Best Practice  โรงเรียนกัลยาณวัตร
และ 4) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิซาการระหว่างสถานศึกษา
โดยกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การแสดงผลงานนวัตกรรมครูและนักเรียน การบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การเสวนาทางวิชาการ นิทรรศการ Best Practice การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียน และถนนคนเดินอาชีวนวัตวิถี


การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
จากสถานศึกษาจำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนสนามบิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น และได้รับความอนุเคราะห์กรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมครู จาก รศ.ดร.สันติ วิจักขณาสัญ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,รศ.คร.โชคชัย ยืนยง และ ผศ.ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น


ดร.สุรเชษฐ กล่าวเสริมว่า ในการจัดงานครั้งนี้ โรงเรียนกัลยาณวัตร จัดขึ้นเพื่อ แสดงผลงานของคุณครูและผลงานของนักเรียน เพื่อตอบโจทย์ของประชาชนของผู้ปกครองและของผู้เรียน เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนได้เรียนอะไรจากทางโรงเรียน สอนคุณครูนั้นได้ทำอะไร ตามที่เราให้คุณครูมีนวัตกรรม เพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียนให้ตรงจุดหมาย จุดเน้น จุดสำคัญ ตามนโยบายต่างๆ ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองในวันนี้ เราต้องดำเนินการเพื่อให้ มีคุณภาพและพัฒนาผู้เรียนต่อไป ส่วน ที่โรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นโรงเรียนในฝันของผู้เรียนทุกคน ปีการศึกษาใหม่นี้อยากจะฝากไปยังผู้ปกครองทุกท่าน หลังจากที่เราได้พัฒนาผู้เรียน เราได้สำรวจความต้องการของผู้เรียน และความต้องการของประชาชน จะมองเห็นได้ว่าผู้เรียนได้ประชาชน ส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนกัลยาณวัตร ซึ่งโรงเรียนเราถือว่าเป็นอันดับ 1 และใน สพม.ขอนแก่น และปีนี้เราได้ปรับพัฒนาหลักสูตรใหม่ ซึ่งใน ม.ต้น เรามีการเปิดสอน ห้องเรียนพิเศษซึ่งได้รับอนุมัติจาก สพฐ. ให้จัดเป็นห้องเรียนพิเศษกิ๊ฟ Gifted ด้านวิทยาศาสตร์ เลิศทางโรงเรียนกัลยาณวัตรได้จัดห้องโปรแกรมพิเศษ ห้องภาษาอังกฤษโดยตรงคือ IEP ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เราเปิดสอน และขอเชิญชวนโรงเรียนที่มีนักเรียนจบระดับชั้น ป. 6 และระดับ ม. 3 เพื่อเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนกัลยาณวัตร ส่วนในการพัฒนาหลักสูตรนั้น เราจะไม่มีการหยุดยั้งในการพัฒนาหลักสูตร และโปรแกรมต่อไปนี้เราจะเปิดห้องเรียนพิเศษในต่างๆ ตามความต้องการของผู้เรียน และผู้ปกครอง เช่นห้องภาษาอังกฤษส่วนปีที่แล้วเราได้เปิดห้องเรียนภาษาจีน ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า คุณภาพของคุณครูเรา และคุณภาพของผู้เรียน เราก็มีการประกันคุณภาพเพื่อทำให้ได้ ต่อไปตามมาตรการนี้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น