ราชมงคล ขอนแก่น อบรม การตรวจสอบภาครัฐ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560    ที่อาคาร 50 ปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตขอนแก่น   นายพิศิษฐ์   ลีลาวชิโรภาส  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ได้มาอบรมสัมมนาโครงการการตรวจสอบภาครัฐสมัยใหม่โอกาสและความท้าทายในอาชีพ   ซึ่งการอบรมครั้งนี้  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ขอนแก่นได้จัดขึ้น   มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกับสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ให้เข้าใจแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนถือเป็นการแนะนำและแนวทางและโอกาสในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของหน่วยงานให้กับภาครัฐคณาจารย์   นักศึกษาและผู้ที่สนใจ   ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจสาขาการบัญชีจำนวน 11 สถาบันเข้าร่วมอบรม ซึ่งทั้ง 11 สถาบันนี้เป็นสถาบันการศึกษา ในเขต  จังหวัดมหาสารคาม  สกลนคร   กาฬสินธุ์และขอนแก่น จำนวนกว่า 350 คน  เข้าร่วมอบรม  โดยในช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษเรื่องสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินบทบาทและหน้าที่กับการเงินของแผ่นดิน  โดยนายพิศิษฐ์   ลีลาวชิโรภาส  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน    ส่วนช่วงบ่ายเป็นการเสวนาเรื่องโอกาสและความท้าทายกับอาชีพผู้ตรวจสอบในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน   โดยนางสุรินทร์พันธ์เกษมรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน   ชมคลิปวีดีโอเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น