คณะแพทย์ มข ร่วมมือกับ 3 มอ ดัง เครือข่ายวิชาการไทย-เยอรมัน พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันและอนาคต

คณะแพทย์ มข ร่วมมือกับ 3 มอ ดัง เครือข่ายวิชาการไทย-เยอรมัน พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันและอนาคต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการโครงการเครือข่ายวิชาการไทย-เยอรมัน พร้อมจับมือ 4 มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลง Letter of Intent Exploring Synergies: Kick-off Meeting for the Thai – German Academic Network Project พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันและอนาคต การเกษตร สัตวศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์องค์ความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม

เมื่อวันที่ 13กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการ Exploring Synergies: Kick-off Meeting for the Thai – German Academic Network Project โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และผู้สนใจ ทั้ง Onsite และ Online เป็นจำนวนมาก


พิธีเปิดเริ่มต้น เวลา 09.00 น. โดย รศ.นพ. อภิชาติ จิรวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดงาน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม และนายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี กล่าวเปิดการประชุม
รศ.นพ.อภิชาติ จิรวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน ความว่า การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดี สำหรับเจ้าหน้าที่ นักวิจัย และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันและอนาคต การเกษตร สัตวศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์องค์ความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม จากผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการระดับโลก โดยการประชุมครั้งนี้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ Dr. Baroness Sansanee von Enzberg (บารอนเนส ศันย์สนี ฟอน เอนซ์เบิร์ก) ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายวิชาการไทย-เยอรมัน ซึ่งความร่วมมือนี้ได้พัฒนาไปอย่างมากนับตั้งแต่ท่านบารอนเนสศันสนีย์เสด็จเยือนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2559 วันนี้ท่านให้เกียรติมาร่วมบรรยาย พร้อมวิทยากร ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ การประชุมครั้งนี้ทำหน้าที่เป็นเวทีในการสำรวจความเป็นไปได้และโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากิจกรรมและโครงการความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ การเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ และสัตวศาสตร์
ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานประชุมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นร่วมกันต่อนวัตกรรมและความก้าวหน้า เป็นสัญญาณแสดงถึงการพัฒนาในการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมด้านการแพทย์ สุขภาพ เกษตรกรรม เทคโนโลยีการแพทย์ การเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ และสัตวศาสตร์ อันเป็นสาขาที่สำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์และสังคม ในด้านต่างๆ สาขาเหล่านี้เป็นแรงผลักดันสำคัญในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความเป็นอยู่ที่ดีของโลก และการรับมือกับความท้าทายในยุคของเรา นอกจากนั้นการประชุมครั้งนี้เป็นการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่อาจารย์ นักวิจัย และแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก ตลอดจนพัฒนากลยุทธ์ที่สามารถเพิ่มผลกระทบเชิงบวกของเทคโนโลยีทางการแพทย์ การเกษตร วิศวกรรม และสัตวศาสตร์ต่อสังคมของเรา ที่สำคัญการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีส่วนช่วยเพิ่มคุณค่าทางวิชาการตลอดจนสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และรากฐานการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ


ส่วน นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี กล่าวว่า การประชุมร่วมกันในครั้งนี้แสดงถึงความร่วมมือทางวิชาการอันเข้มแข็งระหว่างสถาบันการศึกษาไทย-และเยอรมันนี เป้าหมายของเราในวันนี้ คือ การรวบรวมเทคโนโลยีทางการแพทย์ การเกษตร สัตวแพทย์ และวิศวกรรมเข้าด้วยกัน เป็นสัญญาณที่แสดงถึง ความก้าวหน้าในวงกว้าง
ซึ่งในวันนี้เรามีวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากประเทศเยอรมนี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ เชื่อมั่นว่าจะให้ความกระจ่างด้านการวิจัยและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รวมถึงมีศักยภาพในการกำหนดภูมิทัศน์ของนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ ในด้านสาขาเกษตรกรรมเป็นรากฐานของการยังชีพและเศรษฐกิจของเรา โดยเรายืนอยู่ในแนวหน้าต่อความท้าทายในโลกยุคใหม่ วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้มากมายที่จะมีส่วนช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับชีววิทยาพืช และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติทางการเกษตร ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนอันประโยชน์ต่อทั้งสัตว์และสภาพแวดล้อมที่ใช้ร่วมกันของเรา และด้านวิศวกรรมศาสตร์ องค์ความรู้ที่ได้นำเสนอในวันนี้จะเป็นวางรากฐานสำหรับความร่วมมือที่ยั่งยืนซึ่งสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ การเกษตร สัตวศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
ภายหลังพิธีเปิดเป็นการบรรยาย และอภิปรายกลุ่ม หลังจากนั้น เวลา 15.00 น. เป็นพิธีลงนามหนังสือ แสดงเจตจำนงด้านการเกษตรและสัตวศาสตร์ (Signing Ceremony Letters of Intent in Agriculture and Animal Sciences) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เกี่ยวกับความร่วมมือในสาขาและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น นวัตกรรมด้านการแพทย์ สุขภาพ เกษตรกรรม เทคโนโลยีการแพทย์ การเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ และสัตวศาสตร์ มีการประเมินความเป็นไปได้และประโยชน์ของการร่วมมือกัน ระหว่าง 4 มหาวิทยาลัย ในนามเครือข่ายวิชาการไทย-เยอรมัน ความร่วมมือนี้จะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความเป็นอยู่ที่ดีของโลก และการรับมือกับความท้าทายในยุคปัจจุบันและในอนาคต.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น