ตักศิลานคร เตรียมจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมนานาชาติ

“ตักศิลานคร” เตรียมจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมนานาชาติ นำเสนอเทคโนโลยีความก้าวหน้าของนวัตกรรม โชว์ศักยภาพของจังหวัดเพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 ก.ค.60 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมนานาชาติ จังหวัดมหาสารคาม ” International Industrial Fair ในวันที่ 21 – 23 กรกฎาคมนี้ ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผวจ.มหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน มีเส้นทางเชื่อมผ่านไปยังเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ East – West Economic Corridor ( EWEC) เพื่อเชื่อมโยงการค้าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้โดยสะดวก อีกทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองการศึกษา หรือตักศิลานคร มีสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษา แต่ละปีมีนักเรียน นักศึกษา จากต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาอีกหลายหมื่นคน

ประกอบกับจังหวัดมหาสารคามยังเป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ทั้ง ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง มีพื้นที่ปลูกรวมกันกว่า 2 ล้านไร่เศษ ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม โดยภาครัฐและเอกชนได้เล็งเห็นว่า จังหวัดมหาสารคามเป็นเมืองที่มีศักยภาพเป็นเมืองการศึกษา มีการวิจัย การพัฒนาด้านวิทยากร และเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย จึงได้กำหนดแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้เป็นเมืองแห่งการค้าการลงทุน มีเศรษฐกิจที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้เกิดการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่ๆ ขึ้นในจังหวัดต่อไป

“สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ OTOP จึงได้จัดทำโครงการมหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมนานาชาติ จังหวัดมหาสารคามขึ้น เพื่อนำเอาเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาแสดงให้นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ เกษตรกร พ่อค้า ประชาชน ได้ชมและเห็นถึงความก้าวหน้าและนวัตกรรม อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดเพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต”

กิจกรรมภายในงาน มีดังนี้

(1) นิทรรศการภาควิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการศึกษา

(2) การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP

(3) การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และเครื่องจักรกลขนาดใหญ่

(4) การประกวดแข่งขันทักษะความสามารถต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการ

งานมหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมนานาชาติ จังหวัดมหาสารคาม (International Industrial Fair) จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งนอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้เข้าชมงานยังจะได้พบกับ
สินค้า OTOP SME คุณภาพส่งออก ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 4.0 สตาร์ทอัพ สินค้าสินค้าจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการพิมพ์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมขึ้นรูปหล่อพิมพ์วัสดุ อุสาหกรรมแปรูปผลผลิตทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร และการประกวดแข่งขันหลายรายการเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น