ขอนแก่นติด 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก

ขอนแก่นติด 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก

ผู้สื่อข่าว ได้รายงานว่า การประชุมผ่านระบบ Zoom การประกาศผลการคัดเลือกสมาชิกเครือข่ายระดับโลกว่าด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก THE UNESCO GLOBAL NETWORK OF LEARNING CITIES: GNLC เมื่อวันที่ 14 กพ 2567 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ขอนแก่นได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยในวันนี้ ได้มีการประกาศชื่อเมือง ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ระดับโลกของ UNESCO (GNLC) ซึ่งเป็นการเชิดชูความพยายามอันโดดเด่นในการทำให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นจริงได้สำหรับทุกคนในระดับท้องถิ่น ยูเนสโกประกาศรายชื่อเมืองที่เป็นสมาชิกใหม่ในการประชุมระดับสูงแบบเสมือนจริง ‘เสริมศักยภาพผู้เรียนทุกวัย: เมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกพลิกโฉมชีวิต’ (Empowering Learners of All Ages: UNESCO Learning Cities Transform Lives) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ กรุงปารีส
เครือข่ายระดับโลกของเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก เป็นเครือข่ายระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยเมืองต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนทั้งหลายของตน เมืองแห่งการเรียนรู้ใหม่เหล่านี้ได้รับการเพิ่มเข้าไปในเครือข่ายตามคำแนะนำของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เงื่อนไขสำคัญในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้คือ ความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของนายกเทศมนตรีและฝ่ายบริหารของทางการเมืองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนต้องมีประวัติที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มด้านนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี

ออเดรย์ อาซูเลย์ ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก กล่าวว่า ‘เมืองต่าง ๆ ล้วนเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้สิทธิด้านการศึกษากลายเป็นความจริงที่จับต้องได้สำหรับผู้คนทุกวัย ด้วยการเพิ่มสมาชิกใหม่ในครั้งนี้ เครือข่ายจึงประกอบด้วยเมืองสมาชิกทั้งหมด 356 เมืองจากทั่วโลก ซึ่งแบ่งปันความรู้เชิงปฏิบัติการและปูทางสำหรับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับพลเมือง 390 ล้านคน’’

ผลปรากฎว่า เมืองขอนแก่นได้รับ การคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ของประเทศไทย ร่วมกับกรุงเทพฯ และยะลา และเป็น 1 ใน 64 เมือง จาก 35 ประเทศทั่วโลก ในฐานะการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO เมืองขอนแก่นจะได้เข้าร่วมการเคลื่อนไหวในระดับโลกเพื่อสนับสนุนและเร่งรัดกระบวนการให้มีการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยการส่งเสริมให้มีการหารือร่วมกันเชิงนโยบาย การเรียนรู้ระหว่างกันในหมู่สมาชิกเครือข่ายฯ การสร้างความเชื่อมโยง ความเป็นหุ้นส่วน ตลอดจน พัฒนาขีดความสามารถ และเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าในการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้
โดยสมัครสมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง เทศบาลนครขอนแก่น , บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จำกัด ที่ได้ดำเนินโครงการวิจัย ขอนแก่นสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน พบว่าขอนแก่น มีความพร้อมที่จะเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO ประกอบกับความร่วมมือในการขับเคลื่อนสร้างนิเวศเมืองแห่งการเรียนรู้จากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชาวขอนแก่นทุกคน จนเกิดเป็นความสำเร็จในครั้งนี้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น