สุดเก่ง นักเรียน ร.ร.สนามบิน ขอนแก่น สอบเข้าศึกษาห้องพิเศษ ม.1 โรงเรียนดัง มากถึง 60 คน

สุดเก่ง นักเรียน ร.ร.สนามบิน ขอนแก่น สอบเข้าศึกษาห้องพิเศษ ม.1 โรงเรียนดัง มากถึง 60 คน

นักเรียน ป 6โรงเรียนสนามบิน ขอนแก่น สามารถสอบเข้าศึกษาห้องพิเศษ ม.1 โรงเรียนดังประจำจังหวัด, โรงเรียนสาธิตมหาสารคาม และ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศจังหวัดนครราชสีมา ได้มาก ถึง 60 คน ถือว่ามากสุด ในรอบ 103 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน
เมื่อเวลา 08.00 น ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่บริเวณ หน้าเสาธง โรงเรียนสนามบิน เขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการจัดกิจกรรม มอบรางวัล ตลอดจนช่อดอกไม้ แสดงความชื่นชมยินดี ให้กับเด็กนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 42 คน ที่สามารถจะสอบเข้าห้องเรียนพิเศษโรงเรียนดังประจำจังหวัดขอนแก่น


โดยมีนายธนวรรธน์  ธะนะคำมา ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น ,นายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี,นายปิโยรส ถนอมดำรงศักดิ์ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ตลอดจน ผู้บริหารโรงเรียน อาทิ นางสาวอินทุอร โค้ววังชัย, นายอรรคพร จอมคำสิงห์,นายศุภชัย สวนดี, นายอานนท์ บัวพรหมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ,หัวหน้าสายชั้นเรียน คณะครู อาจารย์ และนักเรียน กว่า 3,000 คนร่วมชื่นชมยินดี กับเด็กนักเรียน เก่ง ที่สามารถสอบเข้าห้องพิเศษได้ในครั้งนี้
นายธนวรรธน์  ธะนะคำมา ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ) โรงเรียนสนามบิน กล่าวว่า ในวันนี้โรงเรียนสนามบินขอนแก่นได้จัดแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1 ในห้องเรียนพิเศษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยถือว่าโรงเรียนมีความภาคภูมิใจมาก ที่สามารถพัฒนาจัดการเรียนการศึกษา ในการสอบครั้งนี้ซึ่งได้เห็นเชิงประจักษ์แล้วว่าโรงเรียนสนามบินของเรา ที่สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ม.1 ได้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะครู ผู้ฝึกสอน ได้ร่วมมือกันพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ซึ่งเราใช้ทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการศึกษา ที่สามารถบรรลุเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนนวัตกรรม ที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ
ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะคุณครู ที่สามารถดำเนินการได้อย่างผลสำเร็จ ฝากไปยังผู้ปกครองทุกท่านว่าเราสามารถให้ความคาดหวังและมีความมั่นใจกับท่านว่าเราสร้างคุณภาพการศึกษาให้กับลูกหลานท่านได้
ส่วนรายชื่อนักเรียนที่สอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนมาตรฐานสากล ป.6/1- ป.6/5 มีดังนี้ 1.เด็กหญิงพาพรรณธิตา  พร้อมไวพล นักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบเข้า ม.1.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ,2.เด็กชายพชร พรมกัน สอบติดทุนการศึกษานักกีฬาฟุตบอลฝีเท้าดี เรียนฟรีตลอดหลักสูตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ จ.นครราชสีมา ,3.เด็กชายแทนคุณ  สายสุด ห้องเรียนพิเศษผู้พิการทางสายตา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ,4.เด็กชายปฐมพงษ์ มงคล สอบติดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนกัลยาณวัตร ,5.เด็กหญิงอภัสรา เจริญศิลป์ สอบติดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนกัลยาณวัตร 6.เด็กชายยศกร สีจันไชย สอบติดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนกัลยาณวัตร
7.เด็กชายธาวิน  สุขเจริญวิภารัตน์ สอบติดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนกัลยาณวัตร ,8.เด็กชายรัตน์ชัยนันท์  นาชัยสิทธิ์ สอบติดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนกัลยาณวัตร ,9.เด็กชายชลธี วิจารณ์นิกรกิจ สอบติดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนกัลยาณวัตร ,10.เด็กชายเกศราวุธ มีทา สอบติดภาษาอังกฤษ โรงเรียนกัลยาณวัตร ,11.เด็กชายศุภฤกษ์ ยมนาค สอบติดห้องเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนกัลยาณวัตร ,12.เด็กหญิงอภิชญา สุปะมา สอบติดห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนกัลยาณวัตร
13.เด็กหญิงนวพร บุญศรี สอบติดห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนกัลยาณวัตร ,14.เด็กหญิงลักษมีกร สืบมา สอบติดห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนกัลยาณวัตร ,15.เด็กชายกษิดิฐ  ทูลไธสง สอบติดห้องเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ,16.เด็กชายอภิรักษ์ สมศรี  สอบติด ฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และ 17.เด็กชายกรวิชญ์ วงศ์ศักดิ์สอบติด ฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย


รายชื่อนักเรียนที่สอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนภาษาจีน ป.6/6 จำนวน 9 คน มีดังนี้ 1.เด็กชายกาญจนเทพ สุขโข สอบติดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวตล้อม (SMTE) โรงเรียนกัลยาณวัตร ,2.เด็กหญิงนิชกานต์  พื้นแสน สอบติดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวตล้อม (SMTE) โรงเรียนกัลยาณวัตร ,3.เด็กหญิงศศิมล  ฮาตแสนเมือง สอบติดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวตล้อม (SMTE) โรงเรียนกัลยาณวัตร ,4.เด็กหญิงภัสรฉัตร์ วรสาร สอบติดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวตล้อม (SMTE) โรงเรียนกัลยาณวัตร ,5.เด็กชายจิรเมธ ศรีษะแก้ว สอบติดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวตล้อม (SMTE) โรงเรียนกัลยาณวัตร
6.เด็กหญิงสุวรรณา ลัทธิ สอบติดห้องเรียน English Program (EP) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ,7.เด็กหญิงกมลพร ทำมาก้อม สอบติดห้องเรียนภาษาจีน (Chinese Program : ChP)โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ,8.เด็กหญิงศตพร มีแก้ว สอบติดห้องเรียนภาษาจีน (Chinese Program : ChP)โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และ 9.เด็กหญิงกนกชุดา  หล้าดวงดี สอบติดห้องเรียนภาษาจีน (Chinese Program : ChP)โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สุดท้าย รายชื่อนักเรียนที่สอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ป.6/7-ป.6/8 จำนวน 16 คน มีดังนี้ 1.เด็กชายปกรณ์กิตติ์ จันทร์โสม โค้วต้าเรียนดี สอบติดโรงเรียนสาธิตมหาสารคาม ,2.เด็กหญิงปุณิกา แก้วมุนตรี โค้วต้าเรียนดี สอบติดโรงเรียนสาธิตมหาสารคาม ,3.เด็กชายปัญณวัฒน์  มรรครมย์ สอบติดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวตล้อม (SMTE) โรงเรียนกัลยาณวัตร ,4.เด็กชายธนพัฒน์ แสงผลส่ง สอบติดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวตล้อม (SMTE) โรงเรียนกัลยาณวัตร ,5.เด็กหญิงภคพร หว่างจิตร์ สอบติดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวตล้อม (SMTE) โรงเรียนกัลยาณวัตร
6.เด็กหญิงวรรณณิดา โพธิ์หนองใฮ สอบติดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวตล้อม (SMTE) โรงเรียนกัลยาณวัตร ,7.เด็กหญิงกุลธิดา เลิกนอก สอบติดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวตล้อม (SMTE) โรงเรียนกัลยาณวัตร ,8.เด็กหญิงขวัญข้าว ชินบุตร สอบติดห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (lEGP) โรงเรียนกัลยาณวัตร ,9.เด็กหญิงวรรณภา ศิลป์ดอนบม สอบติดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ,10.เด็กหญิงธัณญานันท์ วรรณศรี สอบติดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ,11.เด็กหญิงธัญพร อุปพันธ์ สอบติดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ,12.เด็กหญิงศรัญฉัตร เขิมขันธ์ สอบติดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ,13.เด็กชายณัฐรัตน์ อิฐรัตน์ สอบติดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ,14.เด็กหญิงกุลนิดา ยุพงษ์ฉาย สอบติดห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ,15.เด็กชายร่มเกล้า จันทร์เรือง สอบติดฟุตบอล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และ16.เด็กหญิงวิชญาพร ศรีมุลตรี สอบติดห้องเรียนนานาชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ
ด้าน นางสาวอินทุอร โค้ววังชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบินจังหวัดขอนแก่น กลุ่มบริหารงานวิชาการ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาโรงเรียนสนามบินจังหวัดขอนแก่นจัดว่า ไม่ใช่โรงเรียนที่โดดเด่น พอมีท่านผู้บริหาร ท่าน ผอ.ธนวรรธน์ เข้ามา ได้มีนโยบาย ส่งเสริมเน้นย้ำ ด้านวิชาการ ต้องเข้มตั้งแต่ระดับปฐมวัยขึ้นมา รวมไปถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเอามาพัฒนาเด็ก รวมทั้งเชิญวิทยากรจากภายนอก พร้อมทั้งส่งคุณครูไปอบรมด้านการศึกษาในเทคนิคใหม่ๆ มาสอนเสริมเพิ่มในกิจกรรมต่างๆ และเพื่อเพิ่มคุณภาพ รวมทั้งความร่วมมือจากคณะครู ผู้บริหารของเรา พร้อมที่จะพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนสนามบิน และพร้อมทั้งพัฒนาครู บุคลากรทั้งหมด ทั้งมวล ส่วนนโยบายของผู้บริหารที่จะให้โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่โดดเด่น ตามวิสัยทัศน์ ซึ่งทำให้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทำให้โรงเรียนของเรามีคุณภาพถามว่าตอนนี้ มีคุณภาพจากที่เราตั้งเป้าไว้หรือยัง ตอบว่ายังแต่เราจะมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆ แต่ตอนนี้อยู่ในขั้นที่พอใจ จากมีการเริ่มพัฒนาและพัฒนาร่วมกันไปทั้งโรงเรียน ซึ่งทำออกมาได้อย่างสวยงาม อย่างวันนี้
ส่วน เด็กชายแทนคุณ  สายสุด นักเรียนชั้น ป.6 ที่พิการทางสายตา กล่าวว่า ตนสอบได้ห้องเรียนพิเศษผู้พิการทางสายตา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หลักการในการเรียนคือเวลาคุณครูสอนตัวเองก็จะจำและคิด และยังจะฝากไปยังเพื่อนๆว่า สู้ๆอย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ เราต้องมีความมั่นใจในตัวเรามากที่สุด สุดท้ายโตขึ้นความใฝ่ฝันอยากเป็น ล่ามแปลภาษา
สุดท้าย เด็กหญิงพาพรรณธิตา  พร้อมไวพล นักเรียนชั้น ป.6/3 ที่สามารถ สอบเข้า ม.1.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลำดับที่ 25 จากจำนวน 65 คน กล่าวว่า ตัวเองจะอ่านหนังสือในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ และมาติวกับเพื่อน พร้อมทั้งทบทวนเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ ปกติถ้าเรียนเวลาคุณครูพูดหรือสอนอะไร เราต้องจำไว้และจดในกระดาษไว้ พร้อมทั้งอยากจะฝากไปยังเพื่อนๆน้องๆให้มีใจมุ่งมั่นตั้งใจเล่าเรียนและสู้ๆ ต้องคิดว่าตัวเองทำได้เหมือนคนอื่น ส่วนทางบ้านคุณพ่อทำงานเป็นวิศวกร คุณแม่ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ส่วนโตขึ้นอยากเป็นหมอ และอยากไปฝากยังเพื่อนๆและน้องๆคือให้ทบทวนบทเรียนที่เรียนผ่านมา และฝึกทำต่อแบบฝึกหัด สุดท้ายอย่าฝากไปยังผู้บริหารและคุณครูทุกท่าน ฝึกสอนให้หนูเติบโตได้ และพัฒนาในการเรียนดีขึ้น.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น