สถาบันชุณหะวัณ มทร.อีสาน จัดเวทีสัมมนา เสนอผลการศึกษาและรับฟังความเห็น โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port)

สถาบันชุณหะวัณ มทร.อีสาน จัดเวทีสัมมนา เสนอผลการศึกษาและรับฟังความเห็น โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port)

สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน จัดสัมมนาเสนอผลการศึกษาและรับฟังความเห็นโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมมงคลประดู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดการสัมมนาเสนอผลการศึกษาและรับฟังความเห็นโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ โดยมี ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณ ผศ.ดร.หริส ประสารฉ่ำ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนายอภิเสต พงษ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์ และพัฒนาธุรกิจ และผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน
นายอภิเสต พงษ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 210 วัน ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง เดือนเมษายน 2567 เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) และศึกษาความเป็นไปได้ในรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับ กทท. การจัดการประชุมสัมมนาเสนอผลการศึกษาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาความเหมาะสมด้านกายภาพ (Size Selection) ออกแบบเบื้องตัน (Preliminary Design) การศึกษาความเป็นไปใด้ในรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) ต่อโครงการฯ


ทั้งนี้ ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณ มทร.อีสาน กล่าวว่า ได้รับจ้างการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือบก ได้จัดสัมมนาเสนอผลการศึกษาและรับฟังความเห็นโครงการฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความสนใจของกลุ่มนักลงทุน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะมาใช้บริการ กลุ่มผู้ประกอบการด้านการขนส่งทางน้ำ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มาเป็นข้อมูลประกอบรูปแบบการลงทุนที่ความเหมาะสมของการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น”


นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ในวันนี้ เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญต่อการสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และเศรษฐกิจของประเทศ ในยุคที่การค้าขายข้ามพรมแดนเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นผลจากการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ในฐานะผู้บริหารประกอบการท่าเรือฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาท่าเรือบกจะเป็นกลไกที่ช่วยผลักตันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาค ดังนั้น การได้ทราบถึงผลการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการท่าเรือแห่งประเทศไทยและผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาทำเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น