วิศวะฯ มข. สานต่อความร่วมมือ MOU บจก.ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส มุ่งพัฒนานักศึกษาเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างมั่นคง

วิศวะฯ มข. สานต่อความร่วมมือ MOU บจก.ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส มุ่งพัฒนานักศึกษาเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างมั่นคง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร มหาวิทยาบัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก
บริษัทฯ และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567
ผู้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดี และพยานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณรัช นิติสิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และบริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด โดย คุณวิโรจน์ วงศ์สถิรยาคุณ คุณณัฐพล มีฤทธิ์ และพยานโดย คุณสุกุลยา วีระเดชาพล


รองศาสตราจารย์ ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า บันทึกความร่วมมือ ทางวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ความร่วมมือในด้านการศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้มีองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการร่วมกัน จัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีพฤติกรรมดี และสนับสนุนให้เข้าทำงาน และสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกพัฒนาความรู้ ฝึกประสบการณ์จริงในบริษัท อย่างแท้จริง ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในการแข่งขันในตลาดแรงงานระดับประเทศและต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างมั่นคง การลงนามใน MOU นี้มีมาอย่างต่อเนื่องกว่า 6 ปี โดยครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ของการลงนามร่วมกัน


“การลงนาม MOU ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท ไทยออยล์ เอ็นเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ ในการทำงานในอุตสาหกรรม มีการนำความรู้ที่ได้เรียนจากห้องเรียนไปฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มองเห็นภาพบรรยากาศการทำงาน รู้จักวางแผนชีวิต ปรับตัวในการทำงาน และเรียนรู้ทักษะต่างๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น การทำงานเป็นทีม การทำงานอย่างเป็นระบบ การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน การติดต่อประสานงาน และอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต”เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น