ชาวน้ำพอง และหน่วยงานภาครัฐ ร่วมใจ ช่วยผู้ป่วยยากไร้

ชาวน้ำพอง และหน่วยงานภาครัฐ ร่วมใจ ช่วยผู้ป่วยยากไร้

นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอน้ำพอง ได้ประชุมหารือแนวทางให้การช่วยเหลือ กรณีราษฎร นายบุญแปลง ทองดี เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ร้องคือนางรัศมี เดชมี ภรรยาของผู้ป่วยต้องดูแลสามีจึงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จึงร้องขอความช่วยเหลือ. ด้านค่าใช้จ่าย/ค่าพาหนะรับ-ส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ และซ่อมแซมบ้านพักอาศัย
ในที่ประชุม ได้หารือร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สาธารณสุขอำเภอน้ำพอง พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำพอง องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังชัย ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง
พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ กิตติปัญญาศิริ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายภราดร ไชยศรี ปลัดอำเภอ ลงพื้นที่ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน พื้นที่ของโรงเรียนสร้างแซ่งวังถั่ว ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ร้องคือภรรยา ผู้ป่วยและบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ที่จะพิจารณาสร้างบ้านให้ผู้ร้อง


และ ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 1,000 บาท ส่วนการช่วยเหลือด้านสุขภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ และองค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย ได้จัดรถรับส่งผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่เป็นประจำ ซึ่งดำเนินการกับผู้ป่วยในหมู่บ้านชุมชนอยู่เป็นปกติอยู่แล้ว ด้านรายได้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น จะนำเรื่องเข้าที่ประชุม เพื่อขอพิจารณาทุนการศึกษาให้แก่หลานของผู้ร้อง(ทุนละ2,000บาทต่อเดือน) และทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้แก่นายบุญแปลง ทองดี สามีที่ป่วย (ทุนละ2,000บาทต่อเดือน) .และด้านที่อยู่อาศัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย และผู้นำชุมชน จะทำการประชาคมเพื่อขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ให้ผู้ร้องได้อยู่อาศัย และอำเภอน้ำพองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้น จะพิจารณาหางบประมาณเพื่อสร้างบ้านให้ต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น