KHON KAEN BEEF. ยกระดับโคขุนท้องถิ่นสู่เนื้อคุณภาพเยี่ยมทุกเกรด

KHON KAEN BEEF. ยกระดับโคขุนท้องถิ่นสู่เนื้อคุณภาพเยี่ยมทุกเกรด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมคุวานันท์ ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซื้อขายเนื้อโคขุน ” KHON KAEN BEEF” และสหกรณ์บริการขอนแก่นพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เพื่อยกระดับภาคการเกษตรใหม่ ให้แก่เกษตรกรของจังหวัดขอนแก่นส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ซื้อขายเนื้อโคขุน KHON KAEN BEEF และสหกรณ์บริการขอนแก่นพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมจำกัด เป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง 5 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น, ปศุสัตว์จังหวัด,เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด,ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรและมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อยกระดับเกษตรกรรมสู่เกษตรอุตสาหกรรม จนนำไปสู่การจัดตั้ง ระหว่างสหกรณ์บริการ ขอนแก่นพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจปศุสัตว์แบบครบวงจร ตลอดทั้งแปรสภาพ และจัดจำหน่ายเนื้อโคขุนคุณภาพเยี่ยมทุกเกรด ภายใต้ชื่อ KHON KAEN BEEF

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ 5 ภาคีเครือข่าย จะยกระดับภาคการเกษตรใหม่ให้แก่เกษตรกร ของจังหวัดขอนแก่นส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง ยกระดับเกษตรกรรมสู่เกษตรอุตสาหกรรม และเชื่อว่าจะสามารถยกระดับเกษตรกรรมสู่เกษตรอุดสาหกรรมและส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง และยกระดับภาคการเกษตรใหม่ให้แก่เกษตรกรของจังหวัดและสนับสนุนให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง เพื่อความยั่งยืนต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น