“พรรคพลัง” ประชุมใหญ่เลือก “ลิขสิทธิ์ ใสกระจ่าง” นั่งหัวหน้าพรรคพลัง ลั่นเดินหน้าผลักดันประกันราคาข้าวหอมมะลิ ตันละ 30,000 บาท

“พรรคพลัง” ประชุมใหญ่เลือก “ลิขสิทธิ์ ใสกระจ่าง” นั่งหัวหน้าพรรคพลัง ลั่นเดินหน้าผลักดันประกันราคาข้าวหอมมะลิ ตันละ 30,000 บาท

การประชุมใหญ่สามัญพรรคพลัง ครั้งที่ 1/2567 วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม OTOP เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีคณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรคเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 279 คน โดยมี เจ้าหน้าที่ สนง.กกต.ขอนแก่น เข้าร่วมสังเกตการณ์ 3 ท่าน

นายลิขสิทธิ์ ใสกระจ่าง หัวหน้าพรรคพลัง กล่าวว่า พรรคพลัง เป็นพรรคการเมืองใหม่ ที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 โดยการรวบรวมจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองของประชาชน เสนอนโยบายเศรษฐกิจ แก้ปัญหาปากท้องประชาชน เป็นกลางทุกฝ่าย เป็นมิตรกับทุกพรรคการเมือง ไม่ทะเลาะกับใคร โดยมีนโยบายที่มุ่งแข่งขันกับตนเอง โดยให้พี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งในการเลือกตั้ง ส.ส. ทั่วไป เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 พรรคพลัง ส่งผู้สมัคร ส.ส. เขต 5 คน และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 13 คน ผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อได้ 156,493 คะแนน ส่วน ส.ส. แบบแบ่งเขต ได้ 2,807 คะแนน

นายลิขสิทธิ์ ใสกระจ่าง หัวหน้าพรรคพลัง กล่าวต่อว่า พรรคให้ความสำคัญในภาคเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นชาวสวน ชาวไร่ ชาวนา และชาวประมง โดยเฉพาะชาวนา กระดูกสันหลังของชาติ หากมีโอกาสจะผลักดันให้ประกันราคาข้าวหอมมะลิ ตันละ 30,000 บาท โดยยกระดับชาวนา ให้ทำนาให้คุ้มทุน โดยขุดลอกท่อจากแม่น้ำโขง เส้นเลือดใหญ่มาสู่ภาคอีสาน เพิ่มโอกาสทำนาทั้งปี ทั้งชาวไร่ ชาวสวน จะประกันพืชผลทางการเกษตรถ้วนหน้า ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพราะ หากน้ำมันราคาแพง ทำให้สินค้ามีราคาแพง เพราะต้นทุนระบบขนส่งมีราคาเพิ่ม วิธีการแก้ปัญหาตรงจุด เสนอลดราคาน้ำมัน แก้ปัญหาไฟฟ้าแพงที่ยั่งยืน นโยบายติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ จากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทนไฟฟ้า ติดตั้งในราคาเป็นธรรมทุกครัวเรือน

ในการประชุมใหญ่สามัญพรรคพลัง ครั้งที่ 1/2567 ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม OTOP เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นายเพทาย สว่างเดือน ได้รายงานฐานะการเงินและการดำเนินกิจการของพรรคพลัง ที่ได้ดำเนินการไปใน รอบปี 2566 ที่ผ่านมา ที่ประชุมลงมติรับทราบ และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และแจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ที่ประชุมลงมติรับทราบ

จากนั้นที่ประชุมได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังชุดใหม่ อันเป็นผลมาจากการลาออกของคณะกรรมการบริหารพรรค จึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังชุดใหม่ โดยให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนลับ

ผลการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังชุดใหม่ มีดังนี้ หัวหน้าพรรค นายลิขสิทธิ์ ใสกระจ่าง เลขาธิการพรรค ดร.สาวิทย์ หลาบมาลา เหรัญญิกพรรค นายเพทาย สว่างเดือน นายทะเบียนพรรค นายจตุรพิธ ใสกระจ่าง ผู้อำนวยการพรรค ดร.ติกะ บุญนาค โฆษกพรรค นายวุฒิพงษ์ ธนาพัชรดิษฐ์ รองหัวหน้าพรรค 2 ท่าน ได้แก่ นายทองปักษ์ ศิริบรรพต และ ดร.สายัณห์ เจียมสวัสดิ์ กรรมการบริหารพรรค 6 ท่าน ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ เด่นเจริญ ,ดร.ทวีชัย เจริญศิลาวาทย์ ,นายปริวัตร บุญคง ,นายอดิศักดิ์ โดงกุล ,นายกรธรัช พรมกุล และนายนรินทร์ เสนาเพ็ง ส่วนคณะกรรมการจริยธรรมและวินัย ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ เด่นเจริญ เป็นประธาน นายวุฒิพงษ์ ธนาพัชรดิษฐ์ เป็นคณะกรรมการ และนายอดิศักดิ์ โดงกุล เป็นคณะกรรมการเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น