คณะวิทย์ มข พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาและ การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปา มข

คณะวิทย์ มข พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาและ การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปา มข

วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดงานแถลงข่าวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (TBO21) และ การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 (TChO20) ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์วัฒนา พัฒนากูล หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา และ รองศาสตราจารย์ชนกพร เผ่าศิริ หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ร่วมแถลงข่าว โดยมี รองศาสตราจารย์ธีระพงษ์ พวงมะลิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
โครงการโอลิมปิกวิชาการ เป็นโครงการของมูลนิธิ สอวน. ที่มุ่งพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการยกระดับกระบวนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของบุคลากรด้านการศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล


คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นศูนย์ สอวน. ระดับภูมิภาค ภายใต้ชื่อ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โดยรับผิดชอบดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 14 จังหวัด รวมทั้งจัดอบรมนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ คณิตศาสตร์ และดาราศาสตร์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนศูนย์ฯ ไปแข่งขันในระดับชาติ
ในปี พ.ศ. 2567 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ 2 สาขา ได้แก่ การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2567 และการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ร่วมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วย
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ จะมีผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. จากทั่วประเทศ ศูนย์ละ 6 คน และมีอาจารย์ผู้แทนศูนย์ฯ เป็นผู้ควบคุมทีมๆ ละ 3 คน มีการแข่งขันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ นักเรียนที่มีศักยภาพสูงจะได้ผ่านเข้าอบรมที่ สสวท. เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศต่อไป

ในงานแถลงข่าว คณะวิทยาศาสตร์ ได้แถลงถึงความพร้อมของการจัดกิจกรรมทั้ง 2 โดยได้เปิดตัวตราสัญลักษณ์ของงาน พร้อมความหมายของการออกแบบ รูปแบบเหรียญรางวัล การเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมแข่งขัน กิจกรรมสันทนาการและทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติทั้ง 2 สาขานี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ สอวน. เป็นหลัก โดยความร่วมมือกับ สสวท. นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการแข่งขัน ผ่านทาง official page ของการแข่งขัน TBO21 และ TChO20 รวมทั้งช่องทางสื่อโซเชียลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น