“มข”เปิดหลักสูตร “เรียนตรี วิทยาศาสตร์ ควบ โทบริหาร!” หลักสูตรใหม่ล่าสุด

“มข”เปิดหลักสูตร “เรียนตรี วิทยาศาสตร์ ควบ โทบริหาร!” หลักสูตรใหม่ล่าสุด

“มข”เปิดหลักสูตร “เรียนตรี วิทยาศาสตร์ ควบ โทบริหาร!” หลักสูตรใหม่ล่าสุด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดหลักสูตรใหม่ตรีควบโท จบได้ใน 4.5 ปี เล็งสร้างนักวิทยาศาสตร์ดีเอ็นเอนักธุรกิจ หลักสูตรใหม่ล่าสุด หลักสูตรใหม่ล่าสุด ซึ่งเป็นการบูรณาการหลักสูตรข้ามศาสตร์ระดับปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) โดยจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2567
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ ห้องประชุมวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)โดย ผศ.ดร.อังคณ บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้เปิดตัวหลักสูตรการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา”เรียนตรี วิทยาศาสตร์ ควบ โทบริหาร!” หลักสูตรใหม่ล่าสุด
ซึ่งเป็นการบูรณาการหลักสูตรข้ามศาสตร์ระดับปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) โดยจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2567 จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แบตเตอรี่และพลังงานใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี เรียนร่วมในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณติต กลุ่มวิชาเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 1) การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ 2) การตลาด 3) การจัดการโลจิสติกส์ 4) การจัดการ ผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม และ 5) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและสตาร์ทอัพ


โดยมี นายธาดาพรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, นายกิตติชัย อุทธา ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาสัย แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษา ร่วมงานแถลงข่าว
ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก มีบทบาทหน้าที่ ในการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม มุ่งเนันยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความกัวหน้าและยั่งยืน โดยบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้แนวคิด KKU Trans formation ซึ่งไต้มีการกำหนดทิตทางในการบปรับเปลี่ยนการจัดการการศึกษาและสร้างเสรีภาพทางความรู้
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ร่วมกันที่จะพัฒนาหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ที่จะสามารถผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้ด้านวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ พร้อมทักษะการบริหาร ต่อยอดเป็นธุรกิจหรืออาชีพได้ในอนาคต ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานโลกในศตวรรษที่ 21


สำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว จะได้เข้ารียนในศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการเรียนศาสตร์ ไปพร้อมๆกัน สามารถสำเร็จการศึกษารับปริญญาบัต 2 ใบ จากทั้ง 2 หลักสูดร ได้ภายในระยะเวลา 4.5 ปี นับว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่นักศึกษาในการต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะเพื่อให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักการตลาด หรือผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพอย่างมืออาชีพ เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเติบโตเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในทั้งสองวิชาชีพได้
สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ภารกิจด้านการบริการการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์ https/kkbs.kku.ac.th โทร.090-924-6323 อีเมล์ [email protected] หรือ งานบริการการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไชต์ https://sc.kku.ac.th โทร.084-600-1149.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น