1 ตค 60 ผู้ว่า ขอนแก่น คนใหม่

1.นายชยพล ธิติศักดิ์ พ้นจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น ผวจ.นครนายก
3.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.นนทบุรี เป็นรองปลัดกระทรวง
4.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พิษณุโลก เป็นรองปลัดกระทรวง
5.นายธานี ธัญญาโภชน์ ผวจ.กำแพงเพชร เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง
6.นายภานุ แย้มศรี ผวจ.ลพบุรี เป็นผวจ.นนทบุรี
7.นายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พังงา เป็นผวจ.พิษณุโลก
8.นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส เป็น ผวจ.พังงา
9.นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี เป็น ผวจ.เลย
10.นายชยาวุธ จันทร ผวจ.อุดรธานี เป็นผวจ.ราชบุรี
11.นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.แพร่ เป็น ผวจ.อุดรธานี
12.นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลา เป็นผวจ.ลำปาง
13.นายดลเดช พัฒนรัฐ ผวจ.ยะลา เป็นผวจ.สงขลา
14.นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.อุบลราชธานี เป็น ผวจ.ขอนแก่น
15.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็น ผวจ.อุบลราชธานี
16.นายวันชัย คงเกษม ผวจ.พัทลุง เป็นผวจ.ร้อยเอ็ด
17.นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.ชัยนาท เป็น ผวจ.สุพรรณบุรี
18.นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผวจ.นครพนม เป็น ผวจ.ฉะเชิงเทรา
19.นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ตราด เป็น ผวจ.นครปฐม
20.นายพิพัฒน์ เอกภาพพันธ์ ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็น ผวจ.สุโขทัย
21.นายพินิจ บุญเลิศ ผวจ.กระบี่ เป็น ผวจ.ปทุมธานี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2560 เป็นต้นไป

ประวัติ ผู้ว่า ขอนแก่น

ชื่อ-สกุล ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล

อายุราชการ 30 ปี อายุตัว 52 ปี
วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 5 มกราคม 2505
สถานที่เกิด จังหวัดขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
– รัฐศาสตร์บัณฑิต (รบ.) สาขา บริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2522-2525
– พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พบ.ม.)
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2525-2528
– เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2542-2545
– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชา การจัดการภาครัฐและเอกชน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. 2549-2555

 

 

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น