ขอนแก่น เตรียมพร้อมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ 2567

ขอนแก่น เตรียมพร้อมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ 2567

15 มี.ค. 67 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา และคณะ ประชุมตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ ศปถ.จ.ขอนแก่น ช่วงเทศบาลสงกรานต์ 67 โดยมีนายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


และ ที่ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา นายแพทย์ธนพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน คุณก่องกาญน์ ทักษ์หิรัญฤทธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (สสส.) นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลก ด้านการป้องกันการบาดเจ็บ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และเครือข่ายของโรงพยาบาลขอนแก่น

ซึ่งปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง และมีการออกปฏิบัติการมากที่สุดในประเทศไทย มาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี รวมทั้งยังเป็นสถาบันการฝึกอบรมบุคลากรด้านการแพทย์ในด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินให้แก่บุคลากรในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ และต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้มีความทั่วถึง และเท่าเทียม

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น