ทน ขอนแก่น”กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย” ที่ศาลเจ้าแม่สองนาง บึงแก่นนคร

ทน ขอนแก่น”กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย” ที่ศาลเจ้าแม่สองนาง บึงแก่นนคร

18 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ ศาลเจ้าแม่สองนาง บึงแก่นนครศาลเจ้าแม่สองนาง บึงแก่นนคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิด “กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย” ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ศาลเจ้าแม่สองนาง บึงแก่นนคร โดยมีผู้บริหาร , เจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่น สมาชิก อปพร. , เจ้าหน้าที่เทศกิจ และพี่น้องชุมชนบ้านตูม รวมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาด


สืบเนื่องจาก คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2448 อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆในปัจจุบัน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา นอกจากนั้นยังคงประกอบพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงนานัปการ

เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และสร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ และเนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ครั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดกิจกรรมบำรุงรักษาและทำความสะอาด บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ศาลเจ้าแม่สองนาง บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้จิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัคร และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน ทำให้ความเสียสละความรัก ความสามัคคีและความรับผิดชอบต่อสถานที่สาธารณะประโยชน์ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้ง เป็นการดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะและพื้นที่อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีความปลอดภัย สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น