ขอนแก่นเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่บ้านใกล้ ร.8

ขอนแก่นเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่บ้านใกล้ ร.8

นายชินกร แก่นคง นายอำเภอเมืองขอนแก่น เข้าพบพันเอก อุเทนจีนทองหลาง. เสนาธิการกรมทหารราบที่ 8 ผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เพื่อหารือและขอความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมการรองรับแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังหมู่บ้านพวงเพชร 4 ต.บ้านเป็ด และบริเวณบ้านเรือนประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ลุ่มโดยรอบ
เสนาธิการกรมทหารราบที่ 8 กล่าวว่าภายในบริเวณกรมทหารราบที่ 8 มีบ่อน้ำอยู่ 2 บ่อ คือ บ่อน้ำขนาดใหญ่ มีความจุประมาณ 314,000 ลูกบาศก์เมตร และบ่อน้ำขนาดเล็กมีความจุประมาณ 44,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งบ่อน้ำขนาดใหญ่จะสูบน้ำไปใช้ในโครงการทหารพันธุ์ดีและสนามกอล์ฟ โดยจะทำการสูบตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึง 17.00 น. ของทุกวัน ทำให้บ่อน้ำขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้จำนวนไม่มาก และในช่วงฤดูฝนจะเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากที่สูง คือสนามบินขอนแก่นและพื้นที่ตำบลแดงใหญ่บางส่วน ในส่วนบ่อน้ำขนาดเล็ก ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกันมีระดับที่ต่ำกว่าบ่อน้ำขนาดใหญ่ในช่วงฤดูฝนและน้ำหลาก มวลน้ำไหลมาจากที่สูง เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น หมู่บ้านแก่นทอง จะไหลรวมลงสู่บ่อน้ำขนาดเล็ก จนล้นแล้วไหลระบายรอดรั้วฝั่งทิศตะวันออกไปยังพื้นที่หลุมต่ำอื่นๆรวมทั้งหมู่บ้านพวงเพชร 4


จากการลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อน้ำขนาดใหญ่ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ได้ขอความร่วมมือให้กรมทหารราบที่ 8 พิจารณาดำเนินการเพิ่มความสูงของทางระบายน้ำในช่วงบริเวณท่อระบายน้ำล้น ก่อนฤดูฝนจะมาถึง โดยนำตะแกรงเหล็กมาวางแล้วใช้กระสอบทรายปิดทับอีกครั้ง เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับมวลน้ำที่ไหลมาจากที่สูงรับมวลน้ำได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นการชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลง เพื่อลดผลกระทบน้ำท่วมขังบริเวณที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็ว รวมทั้งขอให้ทำการระบายน้ำให้ลดลงอีก 2 เมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำ ซึ่งในประเด็นการขอความร่วมมือดังกล่าวนี้ ได้รับการตอบรับที่จะดำเนินการจากกรมทหารราบที่ 8 ด้วยดียิ่ง


หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณโรงบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านทิศใต้ ปรากฏว่ามีน้ำไหลซึมไปตามร่องน้ำธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ในช่วงฤดูฝนน้ำหลาก มวลน้ำที่ไหลออกจากบริเวณนี้ จะไหลไปบรรจบรวมกับมวลน้ำที่ไหลมาจากหนองมันปลาสาธารณประโยชน์ บริเวณหลังหมู่บ้านเบสโฮม เป็นเหตุให้หมู่บ้านพวงเพชร 4 เกิดผลกระทบได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมขังในระดับสูง
ซึ่งในประเด็นกรณีดังกล่าว นายอำเภอเมืองขอนแก่น จะประสานความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำเสนอปัญหาและร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วนต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น