รร.บ้านทุ่ม จัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมครูนวัตกรรมนักเรียน จัดการเรียนรู้เชิงรุก  

รร.บ้านทุ่ม จัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมครูนวัตกรรมนักเรียน จัดการเรียนรู้เชิงรุก

     ร.ร.บ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) สังกัดสพป.ขอนแก่น เขต1จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน และจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมครูนวัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ร่วมกับ Active Learning 6 Steps ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้วยความขยัน อดทน มุ่งมั่น ตั้งใจ สร้างนวัตกรรมครูและนวัตกรรมนักเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
    เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ที่ บริเวณ ร.ร.บ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) สังกัดสพป.ขอนแก่น เขต1ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  เป็นประธาน และกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน และจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมครูนวัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสันติ มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์),คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ,ศึกษานิเทศก์,ผู้อำนวยการสถานศึกษา ,คุณครูจากโรงเรียนอื่น ๆ 40 คน รวมทีมงานบ้านทุ่มฯ 150 คน และนักเรียนร่วมในพิธีเปิด
  นายสันติ มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) กล่าวว่าเนื่องด้วย คุณครูโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ทั้ง 31 คน ได้ทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) กับผู้บริหารสถานศึกษา  และ นายสันติ มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ได้ทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด้วยการจัดทำประเด็นท้าทายเรื่อง รูปแบบการพัฒนาครู ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ซึ่งกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา ดังนี้ 1) ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการคิดในระดับดีขึ้นไป
2) ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 3) ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และ4) โรงเรียนบ้านทุ่มฯ มีผลการประเมินมาตรฐานบรรลุเป้าหมายทั้ง 3 มาตรฐาน
  นายสันติ กล่าวด้วยว่าการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมครูนวัตกรรมนักเรียน ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกระบวนการดำเนินงานตามประเด็นท้าทายของข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของครูและผู้บริหาร เพื่อ ติดตามความสำเร็จ สะท้อนคุณค่าจากการทำงาน สร้างการเรียนรู้ และเสริมพลังของครูในโรงเรียนและเครือข่าย รวมทั้งนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาการทำงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของครูและผู้บริหารในวงรอบที่ 2 ต่อไป
  “ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร คณะครู ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน ผู้ปกครองนักเรียน และลูก ๆ นักเรียนเป็นอย่างดี” นายสันติ กล่าว
  ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า การถอดบทเรียน เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำงานที่ผ่านมาของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมกันบอกเล่าคุณค่าหรือสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานว่ามีอะไรบ้าง ทำอย่างไร ทำด้วยวิธีการใด มีเงื่อนไข ปัจจัย และบริบทอะไรบ้างที่ทำให้เกิดผลสำเร็จ มีข้อเสนอแนะอะไรบ้างที่สมควรจะดำเนินการเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้ได้ผลสำเร็จที่ดีกว่าเดิม
ดร.อารยันต์ กล่าวอีกว่าขอชื่นชมคุณครูโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ที่ร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ร่วมกับ Active Learning 6 Steps ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้วยความขยัน อดทน มุ่งมั่น ตั้งใจ สร้างนวัตกรรมครูและนวัตกรรมนักเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน ผู้ปกครองนักเรียน และลูก ๆ นักเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี .เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น