กองทุนฟื้นฟูขอนแก่น” กลั่นกรองอุทธรณ์ จัดการหนี้ของเกษตรกร ขึ้นทะเบียนหนี้

กองทุนฟื้นฟูขอนแก่น” กลั่นกรองอุทธรณ์ จัดการหนี้ของเกษตรกร ขึ้นทะเบียนหนี้

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรประจำปี 2565 ตามประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรเรื่องการขึ้นทะเบียนหนี้ และการเพิกถอนทะเบียนหนี้พ.ศ 2566 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 โดยให้เกษตรกรที่มีหนี้ในระบบ และประสงค์ขึ้นทะเบียนหนี้ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่สำนักงานสาขาจังหวัดที่องค์การเกษตรกร นั้นตั้งอยู่
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่ ห้องประชุมแก่นขาม ชั้น 2 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟู โดยมีคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง


ซึ่งในระเบียบวาระที่ 5.2 นายสานิต เชิดโคกสี หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า เกี่ยวกับการพิจารณาขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ด้วยองค์กรสหพันธ์เกษตรกรขอนแก่น – องค์กรเกษตรกรได้ขอยื่นรายชื่อเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯ ตามมติครม.(กลุ่มเพิ่มเติม)สนง.กฟก.ขอนแก่นจะได้เสนอคณะอนุกรรมการ กฟก.พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ด้วยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรประจำปี 2565 ตามประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรเรื่องการขึ้นทะเบียนหนี้ และการเพิกถอนทะเบียนหนี้พ.ศ 2566 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566


โดยให้เกษตรกรที่มีหนี้ในระบบ และประสงค์ขึ้นทะเบียนหนี้ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่สำนักงานสาขาจังหวัดที่องค์การเกษตรกร นั้นตั้งอยู่ ในวันและเวลาทำการเมื่อคุณสมบัติของเกษตรกรและเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนหนี้ถูกต้องครบถ้วน ให้นายทะเบียนอนุมัติการขึ้นทะเบียนหนี้โดยความผิดชอบของคณะอนุกรรมการจังหวัด ซึ่งข้อเสนอพิจารณาเห็นชอบรายชื่อเกษตรกรที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรจำนวน 26 ราย 64 บัญชี ขอเสนอพิจารณาเห็นชอบรายที่เกษตรกรที่ยื่นคำขอ ขึ้นทะเบียนนี้เกษตรกร.

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น