ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น จัด โครงการ พูดปั้นผ่อนคลาย กายดีจิตมีสุข

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น จัด โครงการ พูดปั้นผ่อนคลาย กายดีจิตมีสุข

 

26 มีนาคม 2567. โรงแรมวิชชิ่งทรี รีสอร์ท ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น ได้จัด โครงการ พูดปั้นผ่อนคลาย กายดีจิตมีสุข จัดระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2567

นางสาว อัญชลี ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น
กล่าวว่าโครงการพูดปั้นผ่อนคลาย กายดีจิตมีสุข จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยบุคคลออทิสติก และผู้มีภาวะใกล้เคียง ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ


และบุคลากรของศูนย์ฯ กว่า 70.คน ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาศักยภาพ เทคนิคการช่วยเหลือและดูแล โดยเฉพาะด้านการปรับพฤติกรรม อารมณ์ แนวทางแก้ปัญหาของการสื่อสารและภาษาของบุคคลออทิสติก. และ ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ การหาทางออกของปัญหาร่วมกัน การเสริมสร้างพลังใจซึ่งกันและกัน


ทั้งนี้วิทยากรที่ให้ความรู้. เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเสริมพลังใจ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครอง ผู้ดูแล บุคลากร ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมโยคะคลายเครียด ธารา. โดนผ๔เข้าร่วมโครงการ จะได้เข้าร่วมกิจกรรม คือ.กิจกรรม Group counseling. .กิจกรรม ปั้นรูป สร้าง..กิจกรรม Speed Therapy. กิจกรรมโยคะ คลายเครียด กิจกรรม Morning Stretching. .กิจกรรม ธาราบำบัด. กิจกรรม สุขภาพกายดี มีสุข
โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลขอนแก่น โรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนศิลปะ M. สถาบัน SoHumYoga Studio. โรงพยาบาลธัญญารักษ์เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น