กิจกรรมรดน้ำขอพร วันสงกรานต์ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีผู้รับบริการ และผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ มาร่วมงาน กว่า 50 คน ทั้งนี้ ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โดยท่าน นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มอบนโยบายให้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อ ให้บุคคลออทิสติกได้มีโอกาสร่วม อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

กิจกรรมรดน้ำขอพร วันสงกรานต์ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น

ส่งเสริมทักษะทางด้านสังคมให้กับบุคคลออทิสติก และเพื่อให้บุคคลออทิสติกได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม โดยบรรยากาศของงานมีการแสดงของผู้รับบริการ ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน เช่น การแข่งขันขูดมะพร้าว เป็นต้น ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น

จึงได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2560 ขึ้น โดยจัดจำลองสถานการณ์ประเพณีวันสงกรานต์เพื่อให้บุคคลออทิสติกได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เป็นวัฒนธรรมอันดีงามคงอยู่สืบไป อีกทั้งเพื่อให้บุคคลออทิสติกและครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญและเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น